Bioenergi och biodrivmedel

Skogsindustrin säljer biobränslen som används till produktion av el, värme och drivmedel. Industrin säljer även restvärme från sina egna processer och sitt överskott av förnybar el.

När skogen används för att producera massa, papper och träprodukter producerar skogsbruket och skogsindustrin samtidigt bioenergi. Restprodukter från skogsbruket används som bränsle i kraftvärmeverken, för att generera biobaserad el och värme. Skogsindustrin utnyttjar de restprodukter som uppstår vid den egna tillverkningen för att göra el, värme och pellets. Denna bioenergi används både i de egna processerna och levereras till kraftvärmeverk och hushåll.

Biodrivmedel

Det sker en utveckling inom biodrivmedel med skogsnäringens restprodukter som råvarubas. En stor andel av den svenska biodieseln är baserad på tallolja som är en biprodukt från kemiska massabruk. Förutom talldiesel kan talloljan användas direkt som energi eller till att producera andra gröna kemikalier.

Det pågår även tester att producera biodrivmedel av lignin, som även det kan tas ut från de kemiska massabruken. Ligninet används nu för att producera el och ånga till de interna processerna. Om en del av ligninet tas ut kan det bli råvara till nya material, biodrivmedel eller kemi. För att det ska våra möjligt att ta ut lignin måste man kunna säkerställa att de interna processerna har tillräckligt med energi.

Det produceras även en mindre mängd bioetanol av brunlut samt biogas från skogsindustrins avloppsvatten. Med effektivare utnyttjande av skogsresursen, industrins rest- och biprodukter samt biobaserat avfall kan vi öka råvarubasen för biodrivmedelsproduktion.