Transporter i skogsindustrin

Foto: Lasse Arvidsson Lastning vid industri- och terminalområden

Transporter är en viktig del för att förädlingskedjan inom skogsindustrin ska hänga ihop. Stora volymer råvaror transporteras in dagligen till anläggningar i hela Sverige. Uttransporter från industrierna, motsvarande 25 miljoner ton årligen, sker i effektiva logistikkedjor till kunder över hela världen.

Sveriges största transportköpare

Transport- och distributionstjänster upphandlas av Skogsindustriernas medlemsföretag till ett värde om drygt 25 miljarder årligen och transporterna sker främst med båt, tåg eller bil. Transportkostnaden, som andel av varukostnaden, är väldigt högt i skogsindustrin jämfört med det svenska genomsnittet, mellan 10-25 procent beroende på produkt och företag. Sverige har långa avstånd inom landet och till huvudmarknaden i Europa, varför transportkostnaden för svenska industrier är en konkurrensnackdel. Med effektiv logistik och bra infrastruktur tillsammans med en genomtänkt skattepolitik så kan dessa konkurrensnackdelar överbryggas.

Hållbarhet och säkerhet

Branschen lanserade, som första bransch, gemensamma upphandlingskriterier för hållbarhet redan 2010. Transporterna utförs till största del av tredje part, men skogsindustrin har ett ansvar som transportköpare att ställa krav på att leverantörer ska bidra till utvecklingen mot hållbara transporter.

Som en del i branschens hållbarhetsarbetet har en gemensam säkerhetsbroschyr för lastning och lossning av virkesråvara tagits fram. Senaste versionen är från november 2018. Du hittar broschyren för nedladdning här på sidan. Har du synpunkter på broschyren är du välkommen att föreslår ändringar. En engelsk version kommer också att tas fram under 2019.