Hållbar utveckling

Skogsindustrin arbetar med hållbar utveckling utifrån perspektiven miljöhänsyn, socialt ansvar och ekonomisk tillväxt. Ansvarsfullt företagande och långsiktigt arbete med att förbättra produktkvalitet, säkerhet och miljö är viktiga grunder för hållbar utveckling inom skogsindustrin.

Miljöhänsyn

Miljöhänsyn är en viktig del i skogsindustrins hållbarhetsarbete. Råvaran från hållbart brukade skogar används för att tillverka produkter och energi. Hela trädet tas till vara. De använda produkterna återvinns, antingen som material eller som bioenergi.

Socialt ansvar

Socialt ansvar handlar på en grundläggande nivå om att respektera nationella och internationella arbets- och människorättslagar, men för Skogsindustriernas medlemsföretag innebär det ofta mycket mer än så. Bland annat handlar det om att vara en aktiv aktör i de bygder där verksamheten bedrivs. Företag inom skogsindustrin samverkar inom området socialt ansvar genom Industriarbetsgivarna och Sirius, parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin.

Läs mer:

Ekonomisk tillväxt

Skogsindustrin är en av de näringsgrenar som betyder mest för svensk samhällsekonomi och välfärden. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Branschens ambition är att stärka företagens konkurrenskraft och utveckla verksamheten i Sverige. Under 2015 och 2016 har skogsindustrin till exempel investerat för 28 miljarder kronor. För 2017 och 2018 har företagen hittills aviserat investeringar för 12 miljarder kronor.

Läs mer i Skogsindustrins marknadsekonomiska rapporter och analyser

Företagens hållbarhetsarbete

Skogsindustriernas medlemsföretag har själva de bästa exemplen på hur de arbetar med hållbarhet. Bland annat sammanställer många av dem årliga hållbarhetsredovisningar.

Några exempel: