Samverkan inom EU

Skogsindustrierna är drivande inom flera europeiska samarbeten för ett ökat fokus på skogsrelaterad forskning som gynnar en bioekonomisk utveckling.

FTP - Forest-based Sector Technology Platform

FTP är ett europeiskt samarbete för skogligt baserad forskning med en långsiktig vision om ett hållbart och biobaserat samhälle. FTP målsättning är att vara en plattform där industrin, skogsägarna och relevanta myndigheter diskuterar gemensamma forsknings- och innovationsbehov på en europeisk nivå. FTP mål är även att leverera vetenskaplig, strategisk och EU-relevant information till finansierande myndigheter och därigenom möjliggöra riktade investeringar inom forskning, teknologisk utveckling och innovation. FTP leds av VD Johan Elvnert.

CEPI - The Confederation of European Paper Industries 

CEPI representerar europeisk massa- och pappersindustri i 19 länder. CEPI består av fyra kommittéer vilka behandlar strategiskt långsiktiga perspektiv kring frågor som berör pappers- och massaindustrin. CEPI representerar även industrin gentemot EU:s institutioner och intressenter med syfte att öka kännedomen om pappers- och massaindustrins förutsättningar.

CEI-Bois - The European Confederation of Woodworking Industries.

CEI-Bois är den europeiska paraplyorganisationen för sågverk och annan trämekanisk industri. Organisationen har även en roll när det gäller att driva forsknings- och innovationsfrågor vilka har relevans för den trämekaniska industrin som helhet. Man ämnar även söka bidra till lagstiftningen inom området på en EU-nivå.

Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Programmets mål är att stärka EU:s konkurrenskraft. Det uttalade målet är att stimulera och stödja utvecklingen teknik med hög innovationspotential för att möta samhälliga utmaningar.

IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis.

IIASA är ett internationellt vetenskapligt institut som bedriver forskning kring aktuella frågor som berör miljö-, teknik och ekonomifrågor. Institutet fokuserar främst på sektorsövergripande frågor vilkas omfång gör dem för stora och komplexa att hantera av ett enskilt land eller forskningsfält. Det svenska deltagandet i IIASA koordineras av Formas.