Universitet och högskolor

De flesta svenska högskolor och universitet bedriver forskning med koppling till skog, skogsindustri och bioekonomi. Här ger vi några exempel.

Karlstads universitet

Karlstads universitet bildades 1999. Vid universitet bedriver man utbildning inom 80 program och anordnar cirka 700 fristående kurser inom ungefär 60 ämnesområden. Universitet utbildar cirka 16 000 studenter och 250 forskare per år. 67 % av universitet anställda arbetar som forskare.

VIPP står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter och är en satsning på att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet. Projektet finansieras av de deltagande företagen, KK-stiftelsen och Karlstads universitet med sammanlagt 85 MSEK och är planerat att verka under 2011-2020. 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

KTH är en utav Europas ledande tekniska universitet. Det är även Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning. KTH arbetar för hållbara lösningar på framtidens utmaningar vad gäller klimatförändringar, energiförsörjning och urbaniseringsfrågor. Universitet vill med ett innovativt klimat främja mångsida lösningar på samhällsproblem. På fyra campus samlarmar man cirka 12 00 studenter, 2000 doktorander och 3700 anställda.

Treesearch är en svensk satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till bioekonomin.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, sjöfart och inom arkitektur. Den övergripande visionen är en hållbar framtid. Verksamheten är förlagd till Göteborg och man har cirka 10 300 studenter och 3100 anställda.

Linköpings universitet (LiU)

LiU har ambitionen att bedriva gränsöverskridande och världsledande forskning och utbildning i nära samverkan med samhälle och näringsliv. Universitet har ett brett utbud av utbildningar vid fyra campus. LiU har 27 000 studenter och 4000 anställda.

WWSC är ett samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköping universitet med fokus på att utveckla nya material av skogsråvara. Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som finansierade verksamheten de första åren.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitet vill vara en kreativ och internationell kunskapsmiljö vilken odlar, nytänkande, nyfikenhet, nytta och närhet. Universitet har cirka 32 000 studenter och 2000 anställda. Vid campus i Växjö och Kalmar anordnas 150 utbildningsprogram och 1300 kurser.

Träteknologiskt centrum vid Linneuniversitet är en mötesplats för kring forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen. Centret bedriver en bred, tematisk forskning inom trä- och energiteknik inom områdena skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik, logistik, virkeslära, ekonomi och marknad.

Luleå Tekniska universitet

LTU bedriver spetsforskning inom en rad områden. Universitet bedriver forskning i samarbete med en mängd företag och internationella universitet. Med säte i Luleå bedriver man forskning och utbildning på en rad platser i landet. Universitet har cirka 1600 anställda, 350 doktorander och 15 000 studenter.

Vid Avdelningen för träteknik som är förlagd till Camps Skellefteå utgår forskningsansatsen från den trämekaniska industrins behov. Avdelningen bedriver forskning och utbildning i hela trävärdekedjan från den färdiga träprodukten tillbaka till skogen.

Mittuniversitetet

Verksamheten är förlag till Sundsvall och Östersund och är ett av landets ledande universitet vad gäller distansutbildning. Universitets ambition är att skapa en naturlig koppling mellan arbetsliv och forskning, vilken knyts till regionala behov och frågeställningar. På campus i Sundsvall ligger fokus tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, medan campus Östersund har ett fokus på samhällsvetenskap.

FSCN utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda. Forskningscentret har sitt säte vid Mittuniversitetet och har tre fokusområden, fiberteknologi, förnybara energisystem genom funktionella material och nya cellulosamaterial.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

SLU utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. På ett trettiotal orter över hela landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. De största campusområdena finns i Umeå, Alnarp och Uppsala. SLU har även en hel fakultet för skogsvetenskap med huvudsäte i Umeå. Läs mer här.

Umeå universitet

Umeå är ett utav landets största universitet vad gäller utbildning. Universitet har fyra campus, omkring 4000 anställda och över 33 000 studenter. Umeå universitet bedriver forskning inom en rad områden, medicin, teknik- och natur, samhällsvetenskap och humaniora.

UPSC är ett centrum för experimentell växtforskning och bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Universitet. UPSC är ett "center of excellence" och en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning. UPSC är nu ett av norra Europas främsta miljöer för växtbiologisk forskning.