Forskningssamarbeten i Sverige

I Sverige bedrivs en omfattande forskning kopplad till skog, skogsindustri och bioekonomi. Den sker såväl inom näringsliv och institut som inom universitet och högskolor. Skogsindustrierna deltar i olika forskningssamarbeten för att främja utveckling av nya material, produkter och processer.

Forskningskartan

Forskningen kring skogliga- och skogsindustriella frågor är av centralt intresse för Skogsindustrierna. Forskningskartan är ett initiativ för att samla information och statistik kring sådana forskningsutförare i syfte att främja nya samarbeten och kontakter.  Projektet beskriver även de olika aktörernas allmänna inriktning, styrkefaktorer och speciella kompetens. En ny upplaga av forskningskartan kommer att lanseras under första kvartalet 2019. 

Forskningsfinansiärer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Stiftelsen delar för närvarande ut cirka 1,8 miljarder kronor årligen och är en av Europas största privata forskningsfinansiärer. 

Forskningsrådet Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta uppdrag genomförs främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.

MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistra investerar i forskningsprogram och centrumbildningar där forskare i samverkan med användare arbetar för att lösa viktiga miljöproblem. Verksamheten är uppdelad i tre strategiska delar - forskning, kapitalförvaltning och idé- och kunskapsspridning.

Energimyndigheten 

Energimyndigheten är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Myndighetens uppdrag är att stödja forskning och innovation på energiområdet. Myndigheten har i uppdrag att fördela ungefär 1,6 miljarder inom områdena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet, till insatser inom forskning, utveckling, demonstration, kommersialisering och innovation på energiområdet.

KK-stiftelsen - Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och komptensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet då denna sker i samverkan med näringslivet.