Ordlista

Ordmoln

Lista över ord och begrepp som används inom skogsindustrin.

Biobränsle

Bränsle bestående av biomassa. Biobränslen från skogsindustrin är till exempel grenar och toppar (grot), bark, tallolja och returlutar. Vid förbränning av biobränslen ökar inte halten koldioxid i atmosfären så länge ny biomassa bildas och absorberar samma mängd koldioxid.

Bioenergi

Energi utvunnen ur biobränslen.

Bioekonomi eller Biobaserad samhällsekonomi

En ekonomi som till stor del baseras på förnybara råvaror producerade genom ett hållbart brukande av ekosystemtjänster från mark och vatten.

Biogen koldioxid

Se Koldioxid.

Biologisk mångfald

Variationer bland allt levande i alla miljöer och ekologiska processer som de ingår i. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter och hos ekosystem.

Biomassa

Material med biologiskt ursprung som bildats vid växternas fotosyntes.

Cellulosa

Beståndsdel i cellväggarna i alla växter, det vanligaste organiska ämnet i naturen.

Ekosystemtjänster

Alla nyttigheter som ekosystemen tillhandahåller och som människor kan använda.

Europa 2020

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi med tre övergripande prioriteringar: Smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. EU:s 20/20/20-mål antogs 2007 och innebär att EU ska uppnå 20 procent förnybar energi, 20 procent mindre utsläpp av växthusgaser och 20 procent energieffektivisering fram till år till 2020.

Fossila bränslen

Bränslen som bildats i jordens inre under miljontals år, till exempel kol, olja och naturgas.

Fossil koldioxid

Se Koldioxid.

Fotosyntes

Biologisk process där gröna växter byggs upp med hjälp av solljus, vatten, koldioxid och näringsämnen.

Förnybar energi

Energi som förnyas det vill säga cirkulerar och omvandlas i vårt ekologiska system, exempelvis vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle, vågenergi och geotermisk energi.

Förnybara råvaror

Råvaror som kan användas utan att naturens resurser utarmas, till exempel skogsråvara från ett hållbart skogsbruk.

FSC

Forest Stewardship Council. Internationellt skogscertifieringssystem som verkar för att världens skogar brukas på ett sätt som är acceptabelt ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

IMO

International Maritime Organization. FN-organ för sjöfartsfrågor.

Koldioxid (CO2)

Gas som bildas naturligt genom andning hos levande organismer. Med hjälp av fotosyntesen omvandlar växterna koldioxid och vatten till bland annat cellulosa. Koldioxid bildas även vid all förbränning. Koldioxid är en växthusgas.

  • Biogen koldioxid frigörs när biologiskt material multnar eller när biobränslen förbränns.
  •  Fossil koldioxid frigörs när fossila bränslen som kol, olja eller naturgas förbränns.

Kontinuitetsskogsbruk

Med kontinuitetsskogsbruk menas ett brukande utan att skogen kalavverkas det vill säga skogsmarken är kontinuerligt trädbevuxen.

Kraftvärmeverk

Kraftverk som producerar både el och värme till angränsande fjärrvärmenät eller industriella processer.

Lignin

Ämne i veden som håller samman fibrerna.

Livscykelanalys (LCA)

Metod för beskrivning av en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

m3sk

Skogkubikmeter (volymen av hel trädstam ovan stubbskäret inklusive bark). Används för rotstående skog.

m3fub

Kubikmeter fast mått under bark (verkliga volymen av hel stam eller stamdel exklusive bark).

Mesaugn

En del av ett sulfatmassabruks kemikalieåtervinningssystem i vilken kalciumkarbonat omvandlas till kalciumoxid.

Nyfiber

Vedfibrer som kommer direkt från avverkade träd, till skillnad från returfiber. Benämns också färskfiber eller jungfrulig fiber.

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel.

Restvärme

Värme som uppstår vid industriprocesser och som normalt inte utnyttjas. Denna värme kan till exempel tas tillvara i fjärrvärmenät. Benämns även spillvärme.

Returfiber

Vedfibrer från återvunnet papper.

Returlut

Använd kokvätska vid kemisk massatillverkning. Innehåller kokkemikalier och utlösta vedämnen. Samtidigt som kemikalierna återvinns nyttjas vedämnena för energiproduktion. Benämns även svartlut.