Forskningssamarbeten i Sverige

I Sverige bedrivs en omfattande forskning kopplad till skog, skogsindustri och bioekonomi. Den sker såväl inom näringsliv och institut som inom universitet och högskolor. Skogsindustrierna deltar i olika forskningssamarbeten för att främja utveckling av nya material, produkter och processer.

 Svenska forskningsinstitut med skoglig forskning

 

RISE - Research Institutes of Sweden

Är ett oberoende statligt forskningsinstitutHar ambitionen att i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle

Flertal divisioner som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen
Läs mer på webbplatsen: www.ri.se

Svenska forskningsinstitut med skoglig forskning

RISE - Research Institutes of Sweden

 • Oberoende statligt forskningsinstitut

 • Har ambitionen att i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle

 • Flertal divisioner som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen

 • Läs mer på webbplatsen: www.ri.se

Skogforsk

 • Forskningsinstitut för det svenska skogsbruket 
 • Samfinansierat av skogsnäringen och staten
 • Bedriver forskning inom hela skogsbrukets värdekedja och har som ambition att ny kunskap ska bli tillämpat i det svenska skogsbruket
 • Läs mer på webbplatsen: www.skogforsk.se

IVL – Svenska Miljöinstitutet

 • Samfinansieras av stat och näringsliv, grundat 1966
 • Arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle
 • Huvudsätet i Sverige, men bedriver även forskning- och utvecklingsverksamhet  internationellt
 • Läs mer på webbplatsen: www.ivl.se

 

 

Skoglig forskning i på högskolor och universitet

Industriforskarskolan VIPP

 • Finansieras av deltagande företag, KK-stiftelsen och Karlstads universitet, totalt 85 MSEK
 • En satsning på att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet
 • Planerat att verka under 2011-2020
 • VIPP: Värdeskapande I fiberbaserade Processer och Produkter
 • Läs mer på webbplatsen: www.kau.se/vipp

Treesearch

 • En svensk satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara.
 • Samverkar med akademi, industri, privata stiftelser och staten för att skapa en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till bioekonomin.
 • Läs mer på webbplatsen: www.treesearch.se 

WWSC - Wallenberg Wood Science Center

 • Samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköping universitet
 • Fokus på att utveckla nya material av skogsråvara.
 • Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som finansierade verksamheten de första åren.
 • Läs mer på webbplatsen: www.wwsc.se

Träteknologiskt centrum

 • En mötesplats vid Linneuniversitet för akademi, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen.
 • Bedriver en bred, tematisk forskning inom trä- och energiteknik inom områdena skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik, logistik, virkeslära, ekonomi och marknad.
 • Läs mer på webbplatsen: www.lnu.se

Avdelningen för träteknik

 • Vid Campus Skellefteå, Luleå Tekniska Universitet, utgår forskningsansatsen från den trämekaniska industrins behov.
 • Bedriver forskning och utbildning i hela trävärdekedjan från den färdiga träprodukten tillbaka till skogen.
 • Läs mer på webbplatsen: www.ltu.se

FSCN - Fibre Science and Communication Network

 • Forskningscentret vid Mittuniversitetet
 • Tre fokusområden: fiberteknologi, förnybara energisystem genom funktionella material och nya cellulosamaterial.
 • Utvecklar kunskap och teknologi för förbättrad lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.
 • Läs mer på webbplatsen: www.ltu.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

 • Utvecklar kunskaper om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten.
 • Utbildning, forskning och miljöanalys på ett 30-tal orter, inklusive Umeå, Alnarp och Uppsala
 • Egen fakultet för skogsvetenskap med huvudsäte i Umeå
 • Läs mer på webbplatsen: www.slu.se

Umeå Plant Science Center, UPSC

 • Ett centrum för experimentell växtforskning
 • Bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Universitet
 • Ett "center of excellence" och en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning och ett av norra Europas främsta miljöer för växtbiologisk forskning.
 • Läs mer på webbplatsen: www.upsc.se