BioInnovation

Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050.

BioInnovation är det strategiska innovationsprogram som uttryckligen har bioekonomin som mål. Det skapar stora förväntningar, men också utmärkta möjligheter. BioInnovation har en effektlogik som siktar på förmågeuppbyggnad och är en väsentlig del i programmets identitet. BioInnovation vill utöva ett strategiskt ledarskap och skapa global konkurrenskraft i utveckling av innovationsprojekt. BioInnovation är ett branschöverskridande samarbete initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Det finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten, Formas samt intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. 

BioInnovation ska utöva ett strategiskt ledarskap och stödja utvecklingen av ny gränsöverskridande samverkan och nya affärsmöjligheter. BioInnovation ska bidra till att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster som fyller ett marknadsbehov och har ett tydligt kundvärde.

BioInnovation arbetar huvudsakligen med fem större insatsformer – innovationsprojekt, hypotesprövningsprojekt, samverkansprojekt, tematiska utlysningar och aktivitetsprojekt. Detta kompletteras med en bred flora av mötes- och kommunikationsaktiviteter.