Forskningsfonder som administreras av SI

Skogsindustrierna administrerar även fonder och stiftelser i egen regi. Dessa stödjer forskning inom områden som är relevanta för industrin som helhet.

Gunnar Sundblads forskningsfond.

Fonden vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Detta sker genom att stödja ett brett fält av forskningsaktiviteter. Fonden vill särskilt bidra till nya insikter om produktkrav och produktmöjligheter. Gunnar Sundblads forskningsfond delar varje år ut kompetensutvecklingspriset som syftar till att skapa förutsättningar för ny kompetens och nya forskningskontakter.

SSVL - Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning.

Skogsindustrin bedriver sedan 70-talet ett unikt branschgemensamt miljöforsknings- och utredningsarbete genom SSVL. Fokus i SSVL ligger på att ge ekologiskt bakgrundsmaterial till industrin, att inventera och värdera tillgängliga miljöskyddtekniker och att stödja införandet av ny teknik. Arbetet bedrivs i projektform och läggs ut på institut, konsulter, universitet och högskolor. Projektledning hämtas från industrin. Sedan 1970 har sammanlagt ca 750 rapporter producerats. Medlemmar i Skogsindustrierna har tillgång till SSVLs miljöforskningsrapporter.

Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att understödja och befordra teknisk och skoglig forskning samt utvecklingsarbete rörande pappersmassa, papper och papp samt dessa produkters utnyttjande. Stiftelsen äger även att i anslutning därtill inom sitt intresseområde främja utbildning av tekniker och forskare vid företag, industriforskningsinstitut, universitet och högskolor.