Produktkommitté för trä

Produktkommitté trä arbetar med medlemmarnas branschgemensamma frågor om produktionsteknik, produktutveckling, standardisering, regelverk och marknadsföring. Kommittén är öppen för alla medlemmar i Svenskt Trä.

Exempel på aktiviteter

  • Fungerar som diskussionsforum för branschgemensamma frågor.
  • Medverkar till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träområdet.
  • Driver utveckling och standardisering inom automatisk virkessortering.
  • Initierat vetenskapliga studier om fukt och inverkan av fukt i trä under produktion, lagring, transport, och byggnation samt spridning av resultaten.
  • Agerar som referensgrupp inom svensk och europeisk standardisering för sågade trävaror.
  • Verkar som länk mellan akademisk forskning och medlemsföretagen.
  • Sprider kännedom om produktionsteknik och trämaterialets möjligheter till industri och kunder.
  • Bidrar till att förmedla marknadsstatistik från Svenskt Trä och Skogsindustrierna till medlemsföretagen.

Anders Svensson, Vida Timber (ordförande)

Johan Andreasson, Norrskog
Erik Almseus, Karl Hedin
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist Insjön
Mats Grindestam, Holmen
Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber
Björn Källander, Stora Enso
Espen Magnussen, Moelven Valåsen
Sven Nilsson, Gällö Timber
Niclas Persson, Derome
Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner
Stefan Smedberg, Sandåsa
Mats Wernersson, Södra Timber
Fredrik Wikström, SCA
Alexander Åhreus, Norrskog

Kommittéansvarig

Björn Källander, chef standardisering och forskning, Svenskt Trä