Samverkan

med andra organisationer

Skogsindustrierna samverkar med olika organisationer, andra branschföreningar och näringslivsorganisationer i Sverige. Här är några exempel.

Föreningen Skogen är en ideell förening för skogsägare, tjänstemän, maskinförare och företagare som verkar för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk. Här hittar du bland annat information om SkogsSverige och Skogen i Skolan.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. 

Gröna arbetsgivare företräder ca 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom skogsbruk, jordbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäringen.

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisation för gruv-, massa-, papper-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri. De servar sina medlemmar med juridisk rådgivning, fackliga förhandlingar, expertstöd, jourverksamhet, kurser, utbildningar med mera. På Industriarbetsgivarnas hemsida hittar du bland annat anställningsavtal.

Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Rådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF och branschorganisation för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogs-
ägarna. 

Näringslivets Transportråd är en arena för transportköpare där svenska industri- och handelsföretag möts för diskussion, utveckling och kunskapsutbyte om transporter.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Skogsindustrierna är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

SKGS (Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet), är ett samarbete på energiområdet mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, Plast- & Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter.