Produktkommitté för trä

Produktkommitté trä arbetar med medlemmarnas branschgemensamma frågor om produktionsteknik, produktutveckling, standardisering, regelverk och marknadsföring. Kommittén är öppen för alla medlemmar i Svenskt Trä.

Exempel på aktiviteter

  • Fungerar som diskussionsforum för branschgemensamma frågor.
  • Medverkar till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träområdet.
  • Driver utveckling och standardisering inom automatisk virkessortering.
  • Initierat vetenskapliga studier om fukt och inverkan av fukt i trä under produktion, lagring, transport, och byggnation samt spridning av resultaten.
  • Agerar som referensgrupp inom svensk och europeisk standardisering för sågade trävaror.
  • Verkar som länk mellan akademisk forskning och medlemsföretagen.
  • Sprider kännedom om produktionsteknik och trämaterialets möjligheter till industri och kunder.
  • Bidrar till att förmedla marknadsstatistik från Svenskt Trä och Skogsindustrierna till medlemsföretagen.

Anders Svensson, Vida Wood Timber AB (ordförande)

Max Andersson, Bergkvist-Insjön AB

Cecilia Carlsson, Stora Enso Wood Products

Anna Forshell, SCA Wood AB

Mats Grindestam, Holmen Timber AB

Johan Hagman, Moelven Industrier AB

Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber AB

Pär Granström, AB Karl Hedin

Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner AB

Stefan Smedberg, Sandåsa Timber

Matti Stendahl, Setra Group

Magnus Angsås, Södra Timber AB

Hans Westermark, Wood Support AB

Alexander Åhreus, Norrskog Wood Products

Kommittéansvarig

Björn Källander, Skogsindustrierna