Tankar om 2018 inför 2019

2018 var ett positivt år för svensk skogsindustri. Tilltron till branschen och dess betydelse för en hållbar biobaserad utveckling växer både nationellt och internationellt. Här summerar vi 2018 och tar sats inför 2019.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

"2018 det var det år när jag själv hörde mig säga: Det är ju nu det händer! Efter 35 år i skogsnäringen får jag äntligen uppleva att det finns en förståelse på så många nivåer för en växande bioekonomi."

Läs mer:

FAO om skogsbruk 
Nationell träbyggnadsstrategi 
Analys av skogsnäringens betydelse för välfärden 

Magnus Berg, chef näringspolitiska avdelningen

"2018 var ur ett skogligt perspektiv ett dramatiskt år. Jag tänker då främst på sommarens torka och de stora skogsbränderna. Men jag tänker också på den stundtals intensiva skogsdebatten."

Läs mer:

Skydda äganderätten 
Realisera godsstrategin omedelbart 
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

Anna Holmberg, energidirektör och Mårten Larsson, vice vd

"Under 2018 fick vi flera kvitton på att EU bättre än tidigare förstår skogsnäringens och bioekonomins roll i klimatarbetet."

Läs mer:

Bioeconomy strategic building block to reach net-zero emissions 
Comment on EU's Circular Bioeconomy Strategy 
The Bioeconomist's guide to a sustainable life

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör

"Inom forsknings- och innovationsområdet har det hänt mycket spännande under året. Då skogsnäringen är en del av lösningen för ett fossilfritt samhälle är det många som vill investera inom området."

Läs mer:

Mer om forskning och innovation
Mistra Digital Forest
Wallenberg Wood Science Center 
Treesearch
BioInnovation 
Horizon Europé