Om Levande skogar

Skog och dimma

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Levande skogar är det mest centrala miljökvalitetsmålet för skogsnäringen.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar beskriver det tillstånd i den svenska skogen som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar som förtydligar målet, som används i den årliga uppföljningen av målet. Även etappmålet Biologisk mångfald har tagits fram för att underlätta möjligheterna att nå miljömål. Etappmålet kopplar dock till flera miljökvalitetsmål. 

Vart femte år sker även en fördjupad utvärdering. 2015 utfördes en fördjupad utvärdering av Levande skogar som resulterade i en bedömning om att målet som helhet inte kommer att kunna nås till 2020 med befintliga eller beslutade styrmedel. I fokus stod uppföljningen av bevarandestatus för miljöer och arter omnämnda i EU:s Art- och habitatdirektiv. Det konstaterades att trenden för många naturvårdsparametrar såsom hård död ved, gammal skog, areal äldre lövskog är fortsatt positiv.

Regeringens precisieringar

Skogsmarkens egenskaper och processer

Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

Ekosystemtjänster

Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.

Grön infrastruktur

Skogens biologiska mångfald ärbevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

Främmande arter och genotyper

Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.

Genetiskt modifierade organismer

Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

Friluftsliv

Skogens värden för friluftslivet är värnade

Läs mer om generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål på miljomal.se