Etappmål för biologisk mångfald

En viktig del i Sveriges miljömålssystem är etappmålen. De ska steg för steg leda till att Sveriges generationsmål uppfylls respektive ett eller flera miljökvalitetsmål. Biologisk Mångfald är det etappmålsområde som är mest relevant för skogsnäringen. Här är en summering av Naturvårdsverkets uppföljning av etappmålen.

Innebörden av vissa etappmål är tydligt formulerat i måltal som till exempel för etappmålet om Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden där ambitionen är att till och med 2020 ha skyddat 20 procent av Sveriges land- och sötvattensmiljöer.

I andra etappmål, som exempelvis Miljöhänsyn i skogsbruket, handlar det istället om att tydliggöra samhällets förväntningar på skogsbrukets miljöhänsyn. Ytterligare andra etappmål anger ambition att påbörja processer och initiativ som anses främja den skogspolitiska miljömålsuppfyllnaden. Detta beskrivs bland annat i etappmålet kring En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram.

Läs mer om generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål på miljomal.se