Arbete för biologisk mångfald

Uppföljning av företagens frivilliga insatser

Frivilligt miljöarbete är en naturlig utgångspunkt för skogsnäringens aktörer. De här indikatorerna har skogsindustrin valt för att de representerar åtgärder som är viktiga för den biologiska mångfalden i skogen.

Kvalitet i miljöhänsyn

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Implementeringen av målbilderna för god miljöhänsyn fortsätter och förväntas leda till en förbättrad kvalitet i miljöhänsynen. Omfattande utbildningssatsningar har skett inom skogsnäringen.

Virkesförråd grova träd

- Resultatet är utmärkt, målet har nåtts med råge

När det gäller volymen grova träd i Götaland och Södra Norrland är trenden positiv enligt Riksskogstaxeringen.

Andel miljöhänsyn som lämnas vid slutavverkning

- Resultatet är utmärkt, målet har nåtts med råge

Omfattar den generella hänsynen, till exempel hänsynskrävande biotoper, kantzoner, trädgrupper samt detaljhänsyn till död ved och naturvärdesträd. Enligt de senaste uppskattningarna lämnas 8–10% av arealen som hänsyn vid slutavverkning. Siffran är något lägre inom privat skogsbruk.

Frivilliga avsättningar

- Resultatet är utmärkt, målet har nåtts med råge

Värdekärnor och andra områden med höga naturvärden undantas regelmässigt genom frivilliga avsättningar. Dessa avsättningar tillkommer kontinuerligt och även mer koncentrerat i samband med riktade inventeringar. Cirka 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark utgörs av frivilliga avsättningar. Här finns företagens avsättningar redovisade.

Hänsyn till skogens vatten

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

En profilfråga för hela skogsnäringen och ett område där man sett en betydande förbättring under de senaste 10–15 åren. Förbättringar har skett när det gäller hänsyn vid passager över bäckar och vattendrag samt med arbetet att förebygga körskador intill vatten. En intensiv metodutveckling sker för tillfället. Återställande av våtmarker samt åtgärder för att öka andel löv längs vattendrag vid gallring bedöms också leda till en fortsatt förbättring av tillståndet.

Bränning av skogsmark

- Resultatet är utmärkt, målet har nåtts med råge

Bränning är en av de viktigaste naturvårdande skötselåtgärdernaför att främja biologisk mångfald. Inom det certifierade skogsbruket utförs både bränningsåtgärder i avsatta områden samt av hyggen med lämnad hänsyn. Inom många företag riktas bränningsinsatser till landskap med historisk sett hög brandfrekvens och utgör på så vis ett bra exempel på landskapsekologisk planering. Praktiska svårigheter med att utföra bränningsinsatser är dock ett ständigt närvarande problem som försvårar genomförandet av skogsnäringens ambitioner.

Hyggesfritt skogsbruk

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Hyggesfritt skogsbruk är ett komplement till trakthyggesbruk och särskilt lämpligt i tätortsnära områden eller i områden med höga naturvärden knutna till marksvamp eller hänglavar. Mer forskning behövs kring de hyggesfria metodernas effekter på biologisk mångfald och sociala värden. Försöksverksamhet har under de senaste åren initierats i ett antal områden i mellersta och norra Sverige som på sikt kommer kunna utvärderas.

Aktiva åtgärder i områden med frivilligt skydd

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Många skogsägare arbetar idag aktivt med att bedriva naturvårdande skötsel i de avsättningar som hyser skötselkrävande biologisk mångfald. Utöver naturvårdsbränningar kan det till exempel röra sig om att gynna lövträd genom plockhuggning av gran i lövdominerade skogar eller genom att
återställa skogliga våtmarker.

Aktivt arbete med åtgärdsprogram för hotade arter

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Åtgärdsprogram med specifika handlingsplaner för särskilt utpekade arter finns framtagna för ett antal hotade och minskande arter. Skogsnäringen arbetar här tillsammans med länsstyrelserna. Samverkan kring denna fråga kan och bör intensifieras framöver.

Kompetensutveckling

- Resultatet är medelmåttigt, kan förbättras

Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att skogsnäringen ska kunna bidra till måluppfyllnad kring de skogspolitiska miljömålen. Stora och breda utbildningssatsningar inom naturvård och mark- och vatten genomförs årligen. Samverkan mellan företag har den senaste tiden ökat inom ramen för samarbetet med Skötselskolan.