Långsiktigt perspektiv i skogen

Den skog vi har är ett arv från tidigare generationer – och det vi gör idag påverkar framtiden. Ekologisk landskapsplanering är en metod som stöttar skogsägare i det långsiktiga arbetet att värna om den biologiska mångfalden.

Det innebär att man gör inventeringar i ett område och kartlägger vilka naturvärden, till exempel hur mycket gamla träd, död ved eller lövträd som finns där. Utifrån den informationen kan skogsägaren sedan sätta in rätt åtgärder på rätt plats. Det kan handla om att gallra bort gran för att låta lövträd får mer utrymme eller genomföra en naturvårdsbränning (en planerad skogsbrand i ett avgränsat område) för att skapa fler möjligheter för växter och djur.

– Det har skett en enorm förändring under de senaste 20 åren när det gäller vilken miljöhänsyn vi tar och vi har betydligt mer kunskap idag om hur man ska sköta skogarna, säger Ola Kårén, skogsskötselchef på SCA.

Följ med Ola och hans kollega Anna Cabrajic, skogsekolog, till skogarna utanför Sundsvall och hör vad de tänker kring skogens roll i klimatomställningen och arbetet för att värna om den biologiska mångfalden.