Robert Berg listar

5 viktiga åtgärder för skoglig biodiversitet

Generell hänsyn och hänsynsåtgärder

– Hänsyn som tas i samband med olika åtgärder, exempelvis röjning, avverkning eller plantering. Här jobbar vi bland annat med att lämna vissa typer av träd eller grupper av träd. Att arbeta aktivt för att undvika körskador, som kan få väldigt negativa effekter på mark och vatten, är en viktig fråga. Vi arbetar också långsiktigt för att blanda in fler lövträd. I samband med alla typer av åtgärder finns hänsyn som är avsedd att lämnas för evigt. Tanken är att det som lämnas ska få utvecklas ostört och naturligt, det kan exempelvis handla om död ved eller trädgrupper med gamla träd.

Avsättningar

– Skog som undantas från virkesproduktion. Dessa avsättningar görs ofta frivillig av markägaren, helt utan kompensation. Det undrar jag om folk verkligen har koll på.

Ekologisk landskapsplanering

– Ett koncept som bygger på att det innehav som en markägare har delas in i mindre delar, konceptet är mest tillämpligt för markägare med stora landskap. Stora Enso har cirka 60 sådana ekologiska landskap nu, på mellan 1 000 ­– 30 000 hektar vardera. Indelningen görs så att varje landskap ska ha sin karaktär.

Ett antal analyser görs löpande inom varje landskap. Bristanalyser leder till någon form av åtgärd eller inriktning. Finns det landskap med lite äldre skog så kan analysen leda till att man inte avverkar lika mycket som man annars skulle gjort.

Prioriteringsmodell och restriktioner

– Stora Enso har en modell som leder till prioritering mellan olika skogstyper. Som exempel lider många landskap brist på lövskog, alltså blir lövskog en högt prioriterad skogstyp och vi prioriterar lövområden för frivillig avsättning i området. I andra änden kan ett landskap vara grund för hårdare restriktioner. Som exempel landskap där vi inte har contortatall. Där är det förbjudet att plantera med contorta i framtiden”.

Forskning och utveckling

­– Sedan två år tillbaka har vi ett omfattande samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bland annat kopplat till biodiversitet. Vi medfinansierar ett antal forskartjänster och flera fältförsök samtidigt som vi tar del av den kunskapsuppbyggnad som kommer ut via forskningen.