David Rönnblom listar

5 viktiga åtgärder för skoglig biodiversitet

Stora frivilliga avsättningar

– Jag vurmar för att man ska prioritera storlek när man gör frivilliga avsättningar. Att man ska fördela arealen i stora avsättningar hellre än många små. Det blir mer stabilt över tid och gör mer för den biologiska mångfalden. Avsättningar som är så stora att man inte ser ut ur dem när man går i dem, det tror jag på.

Minskad fragmentering

– Att hålla ihop områden, i synnerhet de med höga naturvärden, är viktigt. Vi behöver bli bättre på att prioritera de naturvärden som på landskapsnivå har högst värde, så att vi verkligen får behålla dem.

Inventering

– Holmen har just anställt tre personer som inventerar våra frivilliga avsättningar och hjälper till med avvägningarna så att vi inom alla geografier kan vaska fram det som verkligen är bäst att bevara.

Orörd skog

– Mest aktuellt för oss är områden som vi väljer ut för att de ska lämnas orörda. Frivilligt avsatta områden är de områden som också framöver kommer lämnas kvar. Arbetet bygger på idén att ökade naturvärden också ökar sannolikheten för fler berikade livsmiljöer. Huvuddelen av våra frivilliga avsättningar i norra Sverige är skogar som bäst behåller och förstärker sina naturvärden genom att lämnas orörda.

Naturvårdande skötsel

– Genom att identifiera störningspräglade naturtyper viktiga på landskapsnivå kan vi förstärka eller bevara värden inom naturtyper genom exempelvis bränning, skapande av död ved eller lövgynnande skötsel.