Skogsindustrins roll i bioekonomin

Det finns en stark framtidstro inom skogsindustrin. Skogen och dess produkter är en del av lösningen på vår tids klimat- och miljöfrågor. Används skogsråvaran till förpackningar, papper, hus och många andra produkter finns goda möjligheter att skapa ett hållbart samhälle.

I utvecklingen av en hållbara bioekonomi har Sverige ett gott utgångsläge med en stark skogsindustri. Branschen sysselsätter direkt cirka 70 000 personer och totalt 200 000 personer inräknat alla kringtjänster. Exportvärdet var 127 miljarder kronor 2015. Sverige är världens tredje största exportör av skogsindustriprodukter.

Ledande inom skogsindustriell forskning

Sverige hör samtidigt till de ledande nationerna inom skoglig och skogsindustriell forskning. Svenska företag ligger i den absoluta frontlinjen vad gäller industriellt träbyggande och utveckling av nya trä- och cellulosabaserade produkter till exempel bioplaster, biokompositer, kolfibermaterial och textilfibrer. Möjligheterna för genombrott är också stora vad gäller utveckling av kemikalier och förädlade bränslen.

Hållbar råvaruproduktion

Sverige har ett skogsbruk som utvecklar råvaruresurserna istället för att exploatera dem. Tillgången på förnybar råvara är en grundläggande förutsättning för den hållbara bioekonomin. I det svenska skogsbruket är avverkningen mindre än tillväxten och skogsförrådet ökar hela tiden.

Flera utredningar visar att skogstillväxten kan höjas avsevärt genom olika åtgärder. Men de kunskaper som finns måste i högre grad tillämpas i verkligheten. Till en del är det branschens eget ansvar men det kräver också förändringar i regelverk. En förutsättning är att den biologiska mångfalden värnas i planering och utförande av olika skogsbruksåtgärder.