Skogspropositionen är otydlig där klarhet behövs som mest

De politiska förhandlingarna om skogspropositionen har följts med stort intresse av skogsnäringen. Skogsindustrierna välkomnar flera av förslagen som leder till ökad hållbar tillväxt i skogen och därmed en växande bioekonomi.

– Vi har länge velat se en rådgivningskampanj till landets skogsägare av det slag som nu föreslås. Samma gäller för förslaget om ett nationellt tillväxtmål i skogen. Dessa förslag är bra för både ekonomin och klimatet, säger Skogsindustriernas skogspolitiska talesperson Linda Eriksson.

Tyvärr är propositionen otydlig på en rad viktiga punkter, vilket avspeglas i kommunikationen från de olika partierna. Exempelvis är det inte självklart om förslagen verkligen ökar frivilligheten för skogsägarna om skogsmark ska skyddas. Propositionen är även otydlig i frågan om de fjällnära skogarna. Det är olyckligt. Alla förslag som handlar om att undanta skog från brukande borde hanteras gemensamt.

Linda Eriksson är också bekymrad över att ett viktigt politiskt ställningstagande saknas:

– Skogsindustrierna står bakom samhällets mål om att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i den svenska skogen. Men det är ett problem när regeringen inte gör en politisk avvägning mellan detta mål och andra samhällsmål. Miljömålen måste vara möjliga att nå, annars kommer de positiva förslag som läggs fram i propositionen inte kunna ge avsedd nytta.