Skogslobbyn måste lobba ännu mer

Reflektioner kring SVT Rapports inslag 3 juli

Miljöorganisationer gör ett utspel där de kritiserar skogsindustrin för att göra samma sak som de, nämligen föra dialog med politiker i Bryssel för att påverka politiska beslut. Ligger det något nyhetsvärde i att politiker och samhällets olika intressenter för dialog med varandra? Eller att olika intressenter anser att den andra sidan får för stort inflytande?

För de flesta gör det inte det. Politiker lyssnar in många intressen inför formandet av såväl politik som beslut. Det ingår i deras jobb att göra just detta.

För några tycks dock detta vara något nytt. SVT Rapports reporter hakar på miljöorganisationerna och frågar EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius om svenska lobbyister och politiker försvårar hans arbete. Hon ställer däremot inga frågor till honom om det politiska förslaget till ny skogsstrategi för EU. Om varför svenska lobbyister och politiker vill påverka i frågan. Så vi passar på att fylla i:

Skogsindustrierna vill påverka EU:s skogsstrategi för att det utkast vi har tagit del av:

1. Ger EU otillbörlig makt över svenskt skogsbruk

Kommissionen gör anspråk på att besluta i en fråga som medlemsstaterna har rätt att besluta om själva. Till exempel vill man bestämma hur mycket skog Sverige och andra medlemsländer ska få bruka, på vilka sätt den ska få brukas och vad skördad skog ska få användas till. Det skulle leda till överstatlighet och en centralisering av beslut som behöver tas lokalt för att anpassas till faktiska förhållanden. Riskerna med detta är omfattande. Sverige skulle bakbindas i att driva och utveckla ett skogsbruk som bidrar till en hållbar utveckling – såväl ekologiskt, som ekonomiskt och socialt.

2. Försvårar den gröna omställningen

Vi behöver bruka mer skog, inte mindre, för att möjliggöra en fossilfri omställning. En fråga som måste lyftas oftare både i diskussioner om klimatet och om skogen är varifrån vi ska få resurserna vi behöver för att skapa ett fossilfritt välfärdssamhälle – inte bara i Sverige utan globalt. När världen ska ersätta fossila och ändliga resurser med förnybara behöver vi råvaran från skogen. 

3. Vill bestämma vilka produkter vi ska tillverka och använda

Kommissionen anser att det endast är produkter med lång livslängd, såsom hus och möbler, som vi ska använda skogen till. Den som är insatt i skogsnäringens värdekedjor vet att när ett helt träd ska användas optimalt blir det råvara till en mängd samhällsnyttiga och klimatsmarta produkter samtidigt, däribland förpackningar, toalettpapper, sanitetsprodukter och bioenergi. Vi oroas över hur politiska regleringar av vilka produkter som får tillverkas och användas kommer att påverka fortsatt innovation och utveckling av nya klimatsmarta lösningar.

4. Inte har lyssnat in råd och parlament

Kommissionen har hittills agerat självsvåldigt i denna process. De har varken tagit till sig av ministerrådets inspel eller parlamentets rapport om EU:s skogsstrategi. Om vi hade varit folkvalda politiker skulle det göra oss rejält upprörda.

Av samma Rapport-reporter hade vi också önskat oss några följdfrågor på Skydda skogens påståenden om att det väller ut växthusgaser i samband med markberedning, att svenska skogsbrukare i regel väljer de mest skadliga brukningsmetoderna och att biomassan används till klimatskadliga produkter. Även som allmänreporter borde det ringa någon varningsklocka här, att så kraftiga påståenden bör granskas. Hade hon vänt sig till någon med sakkunskap hade den till exempel kunnat berätta att markberedning inte leder till att mer koldioxid frigörs*, däremot leder den till att den nya skogen växer bättre vilket gör att den tar upp mer koldioxid. Hade hon pratat med en företrädare för skogsnäringen kunde hon diskutera olika brukningsmetoder ur ett helhetsperspektiv där både ekonomi och ekologi vägs in. Slutligen måste man ifrågasätta hur någon, oemotsagd, kan få kalla förnybara produkter för klimatskadliga.

Från Skogsindustriernas sida kommer vi att fortsätta jobba och lobba för att landa EU:s skogsstrategi i linje med skogsnäringens och svensk ekonomis intressen. Vi är helt övertygade om att även miljöorganisationen kommer fortsätta lobba utifrån sina intressen. Vi hoppas att våra politiker kommer att lyssna till alla aktörers argument, både de som får stort utrymme i media och de som får använda andra kanaler.

Magnus Berg, Näringspolitisk chef

Lisa Alexandersson, Nyhetschef