Ambitiöst klimatpaket missar skogsnäringens totala klimatnytta

Skogsbaserade produkter och energi är viktiga i en nödvändig omställning för klimatet. Därför anser Skogsindustrierna att EU-kommissionen slår in på fel väg med förslagen i klimatpaketet Fit-for-55. Istället för att lyfta in skogens alla värden, och förmågor att bidra i omställningen, har förslagen en kraftig slagsida mot skogen som kolsänka.

– Redan idag bidrar svensk skogsindustri till en grön, hållbar utveckling och vi vill göra det i ännu högre utsträckning framåt. Det är därför frustrerande att EU genom klimatpaketet Fit-for-55 äventyrar detta genom att fokusera alltför mycket på skogen som kolsänka och för lite på skogsbaserade produkters roll i omställningen, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

– Vi behöver politik som stimulerar skogsbruk, innovation och investeringar, tryggar internationell konkurrenskraft och belönar de som redan befinner sig i frontlinjen för en grön omställning. Tyvärr kan vi inte se att förslagen i klimatpaketet innehåller detta. Tvärtom skulle förslagen begränsa vår förmåga att bidra och öka kostnaderna och administrationen för företagen, säger Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas kontor i Bryssel. 

Flertalet av förslagen i klimatpaketet har direkt påverkan på svensk skogsnäring, till exempel EU:s utsläppshandelssystem EU ETS, förordningen om markanvändning (LULUCF) och direktivet om förnybar energi (RED), men också initiativ med fokus på energieffektivitet och fossilfri sjöfart. 

– Vi behöver nu analysera alla detaljer i förslagen och vi kommer vara väldigt engagerade i de kommande förhandlingarna i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna. Vi vill säkerställa att vi även i framtiden kan bruka våra skogar, att den totala nyttan av skogsbaserade produkter bekräftas och att vår internationella konkurrenskraft upprätthålls, avslutar Anna Holmberg. 

På EU-kommissionens presskonferens nämndes att EU:s Skogsstrategi är antagen, men den har ännu inte publicerats. Skogsindustrierna publicerar löpande kommentarer på de enskilda förslagen i klimatpaketet samt på Skogsstrategin, när den blir offentlig.