Perspektiv på hållbarhet

Tankar från tre åhörare på Forum för Bioekonomi

Förra veckan sändes årets digitala Forum för Bioekonomi med fokus på hållbarhet, där bland annat Näringsminister Ibrahim Baylan medverkade och pratade om skogens roll för en växande bioekonomi. Efter sändningen passade vi på att fånga upp tre åhörares perspektiv på hållbarhet; en forskare, en hållbarhetschef från skogsnäringen och en student.

Medverkande i sändningen var även representanter från skogsnäringen, näringslivet och akademin. Däribland Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet. Tillsammans fördes diskussioner om vad hållbar konsumtion innebär och dess roll i den gröna återhämtningen, samt skogsbrukets roll för en hållbar utveckling. Vi ställde samma frågor som de medverkande fick på plats till våra åhörare och så här svarade de.

Är hållbar konsumtion en viktig parameter i den gröna återhämtningen?

Mia: Absolut! Hållbara produkter och hållbara sätt att producera råvaran är båda viktiga, samt att återanvända material så mycket som möjligt. Genom rätt val av trädslag och plantmaterial vid plantering kan vi få bättre föryngringar. Det är inte hållbart att vi idag tappar 40 % av föryngringen på grund av att plantorna dör eller skadas av viltbete eller olika angrepp. Så här krävs både ny forskning och innovation. Sen ska vi förstås återanvända både skogliga råvaror och andra så långt möjligt och så många gånger som möjligt innan det slutligen kan landa som energi. Viktigt här att tänka in återvinning redan i design och produktion så att det blir lätt att sortera ut olika råvaror inför återanvändningen.

Elin: Ja, vi människor kommer alltid behöva konsumera tjänster och varor för att överleva. Konsumtionen krävs också för att skapa jobb. Och för att klara den gröna omställningen behöver tjänsterna och varorna bland annat vara förnybara, återvinningsbara och cirkulära, men också tillverkade under justa arbetsvillkor. Jag tycker detta framkom på många bra sätt under sändningen av Forum för Bioekonomi.

Harald: Definitivt. Produktion och konsumtion av varor och tjänster möjliggör en livskvalitet som nog få är villiga att offra. Att konsumtionen då ryms inom hållbarhetens gränser är avgörande för en grön återhämtning. Långsiktigt hållbar konsumtion kräver förändringar i konsumtionsmönster där överkonsumtion definitivt är ett bekymmer. På viktiga områden där incitamenten för hållbara val idag är låga kommer politiska åtgärder nog vara oundvikliga för att nå en hållbar förändring. 

Vilken roll spelar skogsbruket i den hållbara utvecklingen?

Mia: Skogen bidrar med en hållbart producerad råvara, under förutsättning att man brukar skogen korrekt. Men den hade kunnat brukas i högre grad än idag och skapa fler nyttor i form av ekosystemtjänster – och därmed även nya arbetstillfällen. Till exempel kan vi, genom att modifiera skötsel i vissa delar av skogen, förstärka och skapa ökad biodiversitet och bättre vattenmiljöer, vilket i sin tur skapar möjligheter för ökad rekreation och turism.

Elin: För drygt 100 år sedan lyfte skogsbruket Sverige från att vara ett av världens fattigaste länder. Idag fortsätter vi att innovera och skapa nya lösningar för hållbar konsumtion. Men skogsbruket har också en viktig roll kopplat till förnybar energi – både vindkraft, vattenkraft och bioenergi. För vi vet att vi behöver massor med fossilfri el för att lyckas ersätta olja och naturgas.

Harald: Skogsbruket har en väldigt synlig roll eftersom skogen rent symboliskt ofta associeras med hållbarhetsfrågor och hanterar en betydande andel av vår tids landbaserade biomassa. Genom ansvar kan skogsbruket och dess förädlingsprocesser i stor utsträckning bidra till både välfärd och ökad livskvalitet i samhället, samt fler cirkulära system och kontinuerlig kolbindning. Ansvaret återfinns därmed i såväl förvaltande som förädling och det mest tilltalande för mig är nog storleken av den positiva kraft som ansvarsfullt skogsbruk och vidareförädling kan bidra med.

Vad gör du helst i skogen?

Mia: Jag motionerar, reflektera och återhämtar mig och tar även gärna med familj och vänner på något vardagsäventyr.

Elin: Allra helst rider jag, men tycker även om att se hur olika skogar förändras med tiden. Jag är uppvuxen i skogen, och de områden som var färdigvuxna skogar när jag var barn är idag fina gallringsskogar, och vice versa. De områden som vi plockade svamp i då har ersatts av andra skogar som vuxit upp i dess närhet. Det ger ett tidsperspektiv och visar också hur viktigt det är att vi tar ansvar idag för att sköta våra skogar hållbart, även om det kan uppfattas som att resultatet kommer först väldigt långt fram i tiden.

Harald: Utan tvivel är det röjning med min far. Det ger frisk luft, motion och tid för reflektion och goda idéer. Flera skogsägare kan nog känna igen sig i att det är som balsam för själen och det är något av det jag saknar mest med ett liv i city.

Vilket är ditt nästa planerade inköp?

Mia: Ett syftkompass och vandringsstavar för mina sommaräventyr till fjälls.

Elin: Jag har en förkärlek för att köpa saker på Blocket för att sedan cykla Stockholm runt för att hämta upp det.

Harald: Jag kan verkligen inte komma på något som jag för närvarande behöver, men nästa inköp blir kanske strumpor. Sådana har jag en förmåga att slita på.

Om du missade sändningen och vill du ta del av några höjdpunkter från dagen hittar du det här.