Analysera konsekvenserna av reduktionsplikten

Foto: iStock photos

Regeringen och samarbetspartierna har föreslagit framtida nivåer för reduktionsplikten med 28 procent för bensin och 66 procent för diesel till år 2030. Det kan innebära upp till 100 procent biodrivmedel i diesel till år 2030 och ett fördubblat pumppris på diesel. 

Stora förhoppningar sätts till att reduktionsplikten ska kunna uppfylla merparten av Sveriges etappmål för transportsektorns klimatomställning. Den är tänkt att skynda på omställningen genom att ställa bindande krav på hur mycket växthusgasutsläppen från drivmedel ska reduceras. Skogsindustrierna ställer sig bakom etappmålet i transportsektorn och att reduktionsplikten är ett effektivt styrmedel, men menar att konsekvenserna måste analyseras och beaktas.  

Mer analys behövs 

Reduktionsplikten kommer som ett centralt styrmedel i Sveriges klimatomställning få effekter på många andra politikområden. Det finns stora oklarheter om hur reduktionspliktens nivåer ska uppfyllas i praktiken och hur det påverkar andra politiska mål. 

– Finns det tillräckliga volymer biodrivmedel med rätt kemiska egenskaper för att blandas med fossila drivmedel? Och hur påverkas drivmedelspriserna när stora volymer biodrivmedel blandas in och beskattas fullt ut?, frågar Mårten Larsson, talesperson i bioenergifrågor på Skogsindustrierna. 

De här frågorna menar han är grunden för att analysera konsekvenserna för hur ökade transportkostnader påverkar företag, privatpersoner och andra politiska mål som tillgänglighet i transportsystemet, bioekonomi, konkurrenskraft och det övergripande klimatmålet.  

Reduktionsplikten påverkar bioekonomin 

Reduktionsplikten uppmuntrar till mer produktion av biodrivmedel och betonar vikten av biodrivmedel för en påskyndad klimatomställning.  

– Här kan skogsnäringen bidra med restprodukter från den cirkulära bioekonomin. Samtidigt innebär ökade transportkostnader att skogsråvaran och restprodukterna blir dyrare. Utifrån dessa motstående effekter är det viktigt att belysa den totala effekten som reduktionsplikten kan få för bioekonomins utveckling och klimatomställningen, säger Mårten Larsson.  

Tillsätt dubbla utredningar  

Reduktionsplikten följs upp och justeras vid återkommande kontrollstationer. Nästa genomförs 2022. Till dess måste två avgörande frågor utredas för välgrundade beslut: 

  • Vilka roller ska reduktionsplikten och andra styrmedel spela i uppfyllandet av etappmålet?
  • Vilka konsekvenser medför olika reduktionspliktsnivåer på andra politiska mål?