”Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet”

Replik DN Debatt 14 februari

”Hela kostnaden för elförsörjningen måste beaktas” – Den 17 februari skrev SKGS tillsammans med Skogsindustrierna, IKEM, Swemin och Jernkontoret en replik till debattartikeln i DN Debatt den 14 februari av Naturskyddsföreningen och föreningen 100 procent förnybart.

I debatten idag är det stort fokus på elpriset och kostnaden för enskilda kraftslag. Svensk industri bidrar idag med global klimatnytta genom export av produkter tillverkade med fossilfri el. Med en elektrifiering av industrin kan denna klimatnytta flerfaldigas. Det kräver dock ett leveranssäkert elsystem med låga kostnader.

Elpriset har av naturliga skäl kommit i debattens fokus, men det är den totala kostnaden för elförsörjningen som avgör industrins långsiktiga konkurrenskraft, det vill säga systemkostnaden. Det är helt avgörande att politiken tar sig an dessa frågor, snarare än att återupprepa hur stor den svenska elexporten är. Elsystemet måste svara upp mot användarnas behov. De stora klimatinvesteringar som nu sker inom basindustrin kräver en trygg, kostnadseffektiv och fossilfri elförsörjning över hela landet, året runt.

Hela repliken kan ni läsa här.