Parlamentet vill skärpa kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi

Foto: Skogsindustrierna Cirkulär ekonomi, kretslopp

En illustration över skogsindustrins cirkulära kretslopp.

EU-parlamentet har kommit med sina medskick till EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen är en viktig del av Green deal och kommer ge upphov till nya lagar och och policys.

Genomförandet av EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi rullar vidare i EU. Under förra veckan antog parlamentet sitt inspel, med 574 röster för, 22 emot och 95 nedlagda. Skogsindustrierna välkomnar att parlamentet väljer att lyfta potentialen i att utveckla en hållbar bioekonomi för att ersätta fossila material med förnybara, biobaserade material.

Parlamentet betonar att kriterier och mål som införs ska vara produkt- eller sektorspecifika. Vad läser du in i det Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna?

– Jag tolkar det som att parlamentet lyfter in behovet av mångfald, att man inte från politiskt håll kan smeta ut samma krav på alla produkter utan måste utgå från vad som är relevant för respektive produkt. De pekar också på att olika branscher behöver olika åtgärder för att öka återvinning och återanvändning av sina material. Det ger skogsnäringen förutsättningar att bygga vidare på vårt cirkulära kretslopp.

Parlamentet poängterar också att det måste ingå omfattande konsekvensbedömningar av lagförslag innan de klubbas igenom. Varför är det viktigt?

– Det är först och främst viktigt för att man ska veta att en lagstiftning får avsedd effekt, men också för att inte skapa andra negativa följdeffekter. För att ta ett konkret exempel: Om EU, i enlighet med kommissionens grundförslag, slår fast att det måste ingå återvunnet material i produkter oavsett om de är tillverkade av fossil eller förnybar råvara, tolkar jag parlamentet som att man först vill bedöma hur det påverkar nuvarande värdekedjor och system för återvinningen av olika typer av material.

Just det exemplet du lyfter har stor betydelse för skogsnäringen. Och konsekvensanalyser i alla ära, här tycks parlamentet vilja skärpa handlingsplanen med bindande mål för att minska användningen av primära resurser.

– Ja det finns en risk att man från EU:s håll vill gå in och styra råvaruanvändningen. För de länder som har stora naturresurser och näringar som baseras på dem kan det få stora konsekvenser. Jag tänker framför allt på Norden och Baltikum. Och för europeisk skogsindustri specifikt skulle det riskera att slå sönder fungerande värdekedjor som har en hög grad av återvinning.