Handlingsplan för cirkulär ekonomi lyfter bioekonomins viktiga roll

Foto: Kerstin Jonsson

Regeringen lyfter fram bioekonomin och vikten av hållbara material från skogen i sin handlingsplan för omställning till en cirkulär ekonomi. Det är en viktig och positiv signal till svensk skogsnäring.

I våras presenterades regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Den 22 januari kompletterades den med en handlingsplan.

– Både strategi och handlingsplan har stora likheter med EU:s motsvarande dokument. En viktig skillnad är att den svenska regeringen lyfter fram bioekonomin och biobaserade råvarors betydelse i omställningen till en cirkulär ekonomi. Det är ett stort plus för en hållbar utveckling och en viktig signal till svensk skogsnäring, säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna.

Handlingsplanen omfattar drygt 100 åtgärder. En hel del av dem har redan påbörjats, andra ska införas eller utredas. I denna kommentar lyfter Skogsindustrierna ett axplock av dem.

Kvotplikt på inblandning av återvunnen råvara

Kvotplikt på återvunnen råvara i nya material ska utredas. Vilka produktgrupper och materialflöden som detta ska gälla för ska utredas av Naturvårdsverket. Förslaget känns igen från EU.

– Här är det viktigt att från början göra skillnad på primära resurser som är ändliga och på primära resurser som är förnybara och som redan har fungerande cirkulära flöden inom EU:s inre marknad. Att införa kvotplikt på återvunnen råvara för våra produkter skulle direkt försämra den cirkularitet vi har idag på färskfiber och returfibrer, säger Kai-Yee Thim.

Giftfritt från början

För att möjliggöra ökad inblandning av återvunnen råvara föreslås kartläggning av farliga ämnen i material och produkter. Även här blir begreppsdefinitioner ett viktigt första steg. För så kallade ”särskilt farliga ämnen” finns idag etablerade definitioner, men inte för nya begrepp som används i handlingsplanen såsom ”farliga ämnen” och ”giftfritt”.

– Vi vill ha säkra och hållbara produkter, och då behövs konkreta kriterier för vad som klassas som farligt och giftigt. Fortsätter begreppen att användas lika vårdslöst som idag riskerar vi att skapa onödiga hinder för cirkulära kretslopp och en ökad återvinning av material. Vetenskapliga studier är också avgörande för att påvisa om de utgör någon risk för vår hälsa eller vår miljö, säger Kai-Yee Thim.

Utvärdera effekter av skatten på avfallsförbränning

Skatteverket får i uppdrag att utvärdera effekter av skatten på avfallsförbränning.

– Det är bra att skatten på avfallsförbränning utvärderas. Som skatten nu är utformad drabbas även de som aktörer som framgångsrikt återvinner biobaserade material som papper och kartong, säger Helena Sjögren, miljödirektör på Skogsindustrierna.

Breddning av industriklivet

Hittills har industriklivet inte haft någon större koppling till skogsindustrin. Nu välkomnar Skogsindustrierna att industriklivet breddas så att även klimatnödvändiga investeringar som produktion av till exempel biodrivmedel ingår.

Industriutsläppsdirektivet

Utsläpp föreslås också bli en fråga för den cirkulära ekonomin. Därför lyfts Industriutsläppsdirektivet i handlingsplanen där Sverige ska verka för att EU kompletterar direktivet krav för att främja en omställning till cirkulär ekonomi.

– Politiken bör vara försiktig med att ändra för mycket i ett fungerande regelverk. Det är inte givet att Industriutsläppsdirektivet är bästa vägen för att nå framgång inom cirkulär ekonomi, men vi delar regeringen utgångspunkt i handlingsplanen; att tillståndsprocesserna för industrin bör utgå från BAT-slutsatserna, dvs ”Best Available Practice”. Förutsägbara och effektiva tillståndsprocesser är viktiga för att kunna utveckla, och i vissa fall, ställa om industrin, säger Helena Sjögren. 

Klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och bygglagen

I handlingsplanen lyfts också regeringens uppdrag till Boverket att undersöka möjligheterna att ta fram ett verktyg för att kunna bedöma planförslags klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och bygglagen. Det stärker kommuners och regioners mandat och verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

– Det här är ett bra initiativ som kan styra offentlig upphandling mot ett ökat byggande trä. Därigenom kan offentliga byggherrar bli tydliga vägvisare för hela byggsektorn, säger Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Satsning på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi

I handlingsplanen lyfts dels ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen och dels behovet att satsa på forskning och innovation för en cirkulär ekonomi.

– Resurseffektiva processer och nya biobaserade material är prioriterade forskningsområden för skogsindustrin. I den nyligen publicerade forskningspropositionen finns satsningar på bioekonomin, men det räcker inte. Jag hoppas att anslagen blir större än aviserat för att möjliga samhällets omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi, för här kommer skogsindustrins bidrag att vara avgörande säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.