Energi och klimat

Många politiska frågor inom klimat- och energi berör skogsnäringen. Här är de vi spår blir viktigast 2021.

Förnybartdirektivet, EU ETS och LULUCF  

I slutet av 2020 skärptes EU:s klimatlag till 55 % nettoutsläppsminskningar till 2030. Det för med sig att flera viktiga energi- och miljölagstiftningar behöver revideras. De viktigaste lagstiftningarna för skogsnäringen är Förnybartdirektivet med hållbarhetskriterier för bioenergiutsläppshandelssystemet EU ETS samt LULUCF, som omfattar upptag och utsläpp från markanvändning, bland annat skog. Samtliga dessa lagstiftningar är nyligen beslutade eller reviderade och implementering på nationell nivå pågår, så nu blir det spännande att följa hur politiken väljer att hantera detta.  

Energy Taxation Directive 

Energibeskattning är nationella frågor, men energiskattedirektivet definierar ett antal viktiga generella frågor. Bland annat regler som möjliggör att svensk skogsnäring har sänkt skatt på bränsle för skogsmaskiner och betalar lägsta tillåtna skatt på den el som används i tillverkningsprocesserna. EU-kommissionen har flera gånger försökt revidera direktivet men har stoppats av medlemsstaterna, men nu avser man göra ytterligare ett försök.  

Klimattullar 

2021 kommer EU att få lagstiftning om klimattullar på varor som importeras från delar av världen som har lägre klimatambitioner än Europa. Detta för att säkerställa att produktion i Europa inte konkurreras ut. Klimattullarna ska utformas på ett sådant sätt att de är kompatibla med gällande WTO-regler för att säkerställa att tullarna inte skapar handelshinder, vilka i sin tur kan initiera motåtgärder från handelspartners.  

Effektbrist i det svenska energisystemet 

Under året har den allt sämre kraftbalansen hamnat i det energipolitiska fokuset. Svenska kraftnäts årliga kraftbalansrapport visar att marginalerna krymper där nuvarande vinter blir den första utan Ringhals 2 i drift. Dagens situation, med alltfler nedstängda reaktorer, skapar ett stort effektunderskott framförallt i Syd- och Mellansverige. Det kan inte ersättas fullt ut med vindkraft på grund av vindkraftens låga tillgänglighet under kalla perioder. Basindustridäribland skogsindustrin, vill undvika att elförsörjningssituationen försämras ännu mer och vill därför se att energipolitiken tar större hänsyn till det systemkritiska behovet av planerbar kraft i Syd- och Mellansverige.  
Läs mer här.

Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål  

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftning med betydelse för att uppnå klimatmålen. Utredningen ska slutredovisas senast 15 maj 2022. Det klimatpolitiska rådet föreslår att klimathänsyn förs in i miljöbalkens portalparagraf. Det är troligt att det kommer förslag som innebär krav på energieffektivisering och reglering av klimat i miljötillstånden. Ett av problemen med att inkludera energieffektivitet är att det är mycket svårt att rättvist jämföra olika anläggningar, då både processer och produkter kan skilja mycket. Det finns även diskussioner om att tidsbegränsa miljötillstånden. Miljötillståndsprocesserna ses samtidigt över i en annan statlig utredning, med syftet att göra processerna mer effektiva. 

Nationell strategi för bioekonomi  

Under 2021 väntas regeringen presentera den nationella strategi för bioekonomi som efterfrågas av riksdagen. Skogsindustrierna förväntar sig att en strategi för bioekonomi fokuserar på tre områden; konkurrenskraftiga biobaserade företag, ökad användning av skogsråvara och ökade satsningar i forskning, utveckling och innovation. 
Läs mer här.