Ny glöd i debatten om Levande skogar

Foto: Björn Leijon

Skogsindustrierna delar LRF Skogsägarnas kritik av miljömålet Levande skogar. Skogsdirektör Linda Eriksson förklarar varför.

Debatten kring miljömålet Levande skogar har åter blossat upp, efter att LRF Skogsägarna har släppt en rapport där de belyser problemen med dagens miljömål och även föreslår lösningar på dessa.

Det kritiserade målet är formulerat så här: ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”.

LRF konstaterar att målet inte kan nås oavsett vilka åtgärder som vidtas. Linda Eriksson, instämmer Skogsindustrierna i kritiken?

– Ja, vi instämmer i kritiken. Miljömålet Levande skogar är formulerat som en vision. Det är en vision som vi ställer oss bakom, men som ett motivationsskapande mål har det stora brister, inte minst för att det är så otydligt. Det förvärras också av att preciseringarna av målet är lika otydligt formulerade. Skogsbruket konstaterar gång på gång att preciseringarna gör miljömålet omöjligt att nå, även om allt skogsbruk i Sverige upphör.

Vad ser du som lösningen på problemet med miljömålet Levande skogar?

– En framkomlig väg är en skyndsam översyn av preciseringarna till miljömålet Levande Skogar. De behöver bli konkreta och motiverande, så att det är tydligare för alla vad som ska göras av skogsbruket respektive staten. Även Skogsstyrelsen har i en fördjupad utvärdering av miljömålet uttalat att systemet behöver utvecklas för att bli mer motivationsskapande, så det finns en medvetenhet om att vi inte kan fortsätta på inslagen väg. För att skapa engagemang är det också viktigt att erkänna det arbete som skogsbruket gör varje dag. Vi har ett hållbart skogsbruk som vi hela tiden strävar efter att förbättra.

Du brukar lyfta att det vore bättre med mål för hållbar utveckling än miljömål. Varför det?

– Det viktiga är att vi rör oss i rätt riktning, att skapa drivkrafter för ständig utveckling. Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling ser till helheten och synliggör därmed kopplingarna till andra samhällsmål. Det behövs ständiga avvägningar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Det går därför inte att köra separata spår för de olika dimensionerna av hållbar utveckling.