Rapport om den positiva klimateffekten från EU:s skogar och skogsprodukter

Foto: Skogsindustrierna Tröja på grön bakgrund

CEPI, den europeiska branschorganisationen för pappers- och massaindustrin, har tagit fram en rapport som visar den samlade positiva klimateffekten från EU:s skogar och skogsprodukter. Rapporten synliggör den så kallade substitutionseffekten, det vill säga det minskade CO2-avtryck som blir en följd av att fossila material och energi ersätts med förnybara i en mängd produkter. Den positiva klimateffekten av materialsubstitution är nästan lika stor som av kolsänkan i skogarna.

– Studiens resultat visar att skog och skogsbaserade produkter i EU årligen bidrar med en nettominskning av 806 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 20 procent av alla fossila utsläpp inom EU, säger rapportens författare Peter Holmgren, tidigare generaldirektör för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning samt chef för FAO:s globala klimatarbete.

Skogsindustrierna lanserade förra sommaren en rapport beräknad utifrån samma modell för att visa den positiva klimateffekten av de svenska skogarna och skogsprodukterna. Där landade resultatet på en positiv klimateffekt på runt 93 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen – en effekt som alltså ingår i de europeiska siffrorna. Precis som Skogsindustrierna vill CEPI med sin rapport, uppskalad till EU-nivå, visa för beslutsfattare och sakkunniga inom parlament, medlemsstater och kommission att materialsubstitution behöver synliggöras i de politiska processerna.

CEPIs rapport lanserades vid ett livesänt seminarium som kan ses här.