Linda Eriksson hoppas på mer rättssäker lagstiftning för skogsägare

Skogssverige har inte slagit av på takten inför sommaren, tvärtom. Vi ställer 5 frågor till Linda Eriksson, Skogsindustriernas skogsdirektör, med anledning av färska besked och rapporter.

 

1. Skogsutredningen får förlängt. Har vi tid att vänta på att få ordning på äganderätten?

– Utredningen ska försöka hitta lösningar på flera av de mest konfliktfyllda frågorna i skogen, det måste få ta tid. Samtidigt har tidsschemat varit pressat från starten och Covid-19 har försvårat utredningsarbetet ytterligare då flera möten har ställts in. Eftersom vi som är tillförordnade experter i utredningen ännu inte har fått ta del av alla förslag i utredningen, och kunnat skapa oss en helhetsbild av den, är en förlängning det enda rimliga.

Länk: Skogsutredningen om förlängningen

2. Nu har en utredning om artskyddsförordningen tillsatts, en utredning som aviserades redan i januariöverenskommelsen. Vilka förhoppningar har du på den?

– Jag hoppas att utredningen leder fram till en tydligare och mer rättssäker lagstiftning där skogsägarens rätt till ersättning slås fast. Dagens tillämpning riskerar att verka hämmande för såväl naturvården som skogsinvesteringar.

Länk: Utredningsdirektiv artskyddsförordningen 

3. Barkborrarna svärmar – hur bedömer du Sveriges beredskap för utökade barkborreangrepp?

– Jag har hoppats på en kall och regnig försommar, men med värmen nu i maj och juni så har barkborrarna börjat svärma i delar av södra och mellersta Sverige. Risken för angrepp är nu absolut störst i omkullblåsta träd, så det är viktigt att de kommer ut ur skogen.
Samtidigt, om jag ska se något positivt så är beredskapen bättre i år än tidigare. Sedan 2018 pågår samverkansprojekt Stoppa borrarna och det har ökat samverkan och informationsspridningen.

Länkar:
Projekt Stoppa borrarna
Karttjänst – skador på skog

4. Nu är det torrt i skog och mark– hur ser du på beredskapen för skogsbränder?

– Utifrån lärdomar från skogsbrandssommaren 2018 och den stora branden i Västmanland 2014 hoppas och tror jag att Sverige nu har bättre förutsättningar att stoppa skogsbränder innan de växer sig stora. Det handlar om att upptäcka dem tidigt, sätta in snabba insatser och ha en effektiv efterbevakning. En stor del av detta arbete sker från luften, så tillgång på brandflyg och helikoptrar är viktigt och här har skett viss förstärkning. Skogsbruket har också tagit fram riktlinjer för att minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete.

Länkar:
FAQ om skogsbränder 
Riktlinjer för skogsbruk vid risk för skogsbrand
MSB om förstärkning vid skogsbrand

5. LRF har släppt en rapport som pekar på att EU:s medlemsländer räknar och rapporterar avsatt mark väldigt olika – vad tar du med dig från denna rapport?

– Det viktiga är att få upp frågan om hur Sverige rapporterar till EU på den politiska dagordningen – att tydliggöra att det är fullt möjligt att rapportera på många olika sätt. Vi kan fortsatt ha höga ambitioner i Sverige när det gäller bevarande utan att för den delen rapportera så att vi framstår som sämst i klassen.

Rapport: Sveriges internationella åtaganden om skydd av natur