Nu är Skogsindustrierna på plats permanent i Bryssel

Den 1 oktober invigdes Skogsindustriernas kontor i Bryssel med ett välbesökt Öppet Hus. Kontoret, som Anna Holmberg bemannar, ligger i Svenskt näringslivs lokaler.

– Vi är inga nykomlingar i Bryssel. Tvärtom har vi under många år varit frekventa besökare, men då använt metoden "flyg in, flyg ut". Med ett kontor här, och en permanent representation genom Anna Holmberg, trappar vi upp ett snäpp med målet att påverka tidigare i de politiska processerna, skapa ännu starkare nätverk och fortsätta bidra konstruktivt, sa vd Carina Håkansson i sitt välkomsttal på Skogsindustriernas Öppna hus i Bryssel.

Hon fortsatte:
– Jag är övertygad om att en växande skogsbaserad, cirkulär bioekonomi spelar en viktig roll i skiftet mot en mer hållbar värld. Den svenska skogsindustrin ser sig själv som en del av lösningen, inte ett av problemen. När andra talar om att bidra om tio eller tjugo år från nu, erbjuder vi lösningar idag som skapar omedelbara klimatfördelar.

Carina Håkansson spanade också framåt och lyfte några frågor som finns med på den nya kommissionens bord, enligt Ursula von der Leyens programförklaring, som är av särskilt intresse för Skogsindustrierna:

– European Green Deal är på vår radar, liksom en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, en plan för hållbara investeringar i Europa och uppdaterade strategier för biodiversitet och industri.

 

2 frågor till några av kvällens gäster: 

 1. Permanent närvaro av svenska Skogsindustrierna här i Bryssel – vad tror du det kan få för effekt?

 2. Hur viktigt är det att EU utvecklar en cirkulär, biobaserad ekonomi?

 

Risko Artjoki, European Commission, Cabinet of Commissioner Katainen

 1. Det är ett positivt steg. När du är närvarande i Bryssel kan du på allvar vara involverad i alla diskussioner och använda alla tillfällen att delta i diskussioner om cirkulär ekonomi, bioekonomi och andra ämnen.

 2. För att få en fungerande circular ekonomi behöver du nya material då och då. Bioekonomin är en hållbar väg att producera ny råvara till den cirkulära ekonomin. The Green Deal kommer vara en möjlighet för de biobaserade näringarna, men sektorn måste presentera sitt case och förklara hur det kan vara en del av en hållbar framtid.

Lena Ek, Södra

 1. Det är oerhört viktigt! Förhandlingar i Bryssel går snabbt. Och det är lagstiftningsärenden på gång som kan betyda liv eller död för svensk skogsnäring.

 2. Om vi ser till de globala utmaningarna och FNs hållbarhetsmål är det omöjligt att nå dem utan att jobba med skogsfrågor och cirkulär bioekonomi.

Jeremy Wall, European Commission, DG GROW

 1. Det kommer underlätta för kommissionen och andra skogsrelaterade nätverk att ha kontinuerlig kontakt och dialog med experter från den svenska skogsindustrin, som en del i de många åsikter inom EU som vi lyssnar in. Det kommer bli enklare att träffas mer frekvent än tidigare. Sverige är trots allt ett av EU:s stora skogs- och skogsindustriländer. Med det sagt så vi ser fram emot att fördjupa och stärka de goda relationer vi redan har.

 2. Det är absolut nödvändigt för EU att ställa om till en cirkulär, biobaserad ekonomi för att nå energi- och klimatmålen för 2030 och 2050. Skogssektorn är redan idag en del i detta på många sätt, speciellt inom primära råvaror och energi. Under kommande decennier måste sektorn bli en större del av den cirkulära ekonomin genom sekundära råvaror som återvinns och återanvänds till nya, innovativa och mer högvärdiga produkter. I detta sammanhang kan skogsindustrin förhoppningsvis bli en förebild för andra råmaterialsektorer i resurs- och energieffektivitet.

Sofia Lindbom, assistent till MEP Jessica Polfjärd

 1. För mig personligen så underlättar det mitt arbete. Med Skogsindustrierna, genom Anna Holmberg, på plats i Bryssel blir det lätt att få kontakt och diskutera frågor när så behövs.

 2. Skogen är en prioriterad fråga för oss i Moderaterna. Vi vill skapa förutsättningar för en biobaserad ekonomi. Det representerar ett grönt framåtsyftande alternativ till det fossilbaserade.

Linda Reinholdsson, South Sweden Office

 1. Det är välkommet, för vi behöver en starkare närvaro från företrädare för den svenska skogliga bioekonomin. Det är viktigt, ur ett demokratiskt perspektiv, att göra sin egen röst hörd, annars finns det alltid andra som gör sig till din talesperson.

 2. Det är viktigt att koppla ihop de båda begreppen cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi. Tillsammans är de svaret på flera av dagens svåra frågor. Och för Sveriges del är cirkulär bioekonomi vår styrka, rent av vår konkurrensfördel gentemot andra länder.

Johan Elvnert, Forest Technology Platform

 1. Med Skogsindustrierna får svensk skogsnäring ännu ett öra mot marken i Bryssel. Det är bra att vara ett starkt lag där olika spelare lyfter olika perspektiv i en och samma fråga.

 2. En trend i samhället idag är att vi letar efter problemen. Få vet var de ska leta lösningar. Bioekonomin, och skogsnäringen med den, är en viktig lösning. Vi kan ge ett rejält bidrag för att lösa klimatutmaningarna.