Mer öronmärkta forskningsmedel för tillväxt i världens bioekonomi

Skogsindustriernas inspel till regeringens kommande forskningsproposition lyfter fram AI och digitalisering, plattformarna Treesearch och BioInnovation samt vikten av att bioekonomi adresseras i kommande statliga utlysningar.

– Bioekonomin är en central del av lösningen på flera samhällsutmaningar. I våra inspel till forskningspropositionen föreslår vi därför att statliga forskningsfinansiärer säkrar att cirkulär bioekonomi finns adresserad i kommande utlysningar. Dessutom behöver skogsnäringen vara en självklar part i kommande satsningar på AI och digitalisering, för att öka konkurrenskraften hos produkter och material från skogen, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna lyfter också fram vikten av fortsatt statlig satsning på forskningsplattformen Treesearch för material och specialkemikalier från skogen, samt det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som stärker utvecklingsmöjligheterna för nya biobaserade kemikalier, material och produkter.

– Genom gemensam satsning på forskningsplattformen Treesearch skapas exempelvis möjligheter för forskare att få tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur. Det främjar utvecklingen av nya fossilfria material som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar inom exempelvis klimat och konsumtion, säger Anders Norén, utvecklingschef Holmen och ordförande i Skogsindustriernas Forsknings- och innovationskommitté.

En förutsättning för innovation och utveckling är att kompetensförsörjningen i skogsnäringen säkras.
– Skogsindustriföretagen behöver rekrytera fler än 650 nya medarbetare med högre teknisk utbildning de kommande fem åren. Därför föreslår vi att staten och skogsnäringens aktörer gemensamt initierar en programsatsning för att säkra skogsnäringens kompetensförsörjning, säger Torgny Persson.

Skogsindustrierna står också bakom de inspel inför forskningspropositionen som Svenskt Näringsliv och Industrirådet lämnar över.

 

Fakta

Skogsnäringen står för 10 procent av Sveriges totala varuexport och Sverige är världens näst största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Varje år satsas 4 miljarder kronor i svensk forskning med koppling till skog och skogsindustri.