Sverige har passerat målet för avsatt skog

Foto: Björn Leijon

– Med SCB:s nya statistik över andelen skog som inte brukas, som publicerades i somras, kan vi konstatera att Sverige har nått och med råge passerat riksdagens arealmål för skogsmark som ska undantas från brukande. Det konstaterade Linda Eriksson, när hon hälsade välkommen till Virkesforum, Skogsindustriernas heldagsseminarium om virkesförsörjning.

Riksdagens mål innebär att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden senast år 2020 bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande. SCB:s statistik visar att 25 % av skogen undantas från brukande i dagsläget.

– Det ständiga ifrågasättandet av skogsnäringens och myndigheternas statistik över andelen avsatt skog har sått tvivel och osäkerhet bland beslutsfattare. Nu är det dags att sätta punkt för detta och och koncentrera oss på en viktigare diskussion, nämligen vilken skog och vilka naturvärden vi undantar från brukande, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Hon fortsätter:

– Vi ska värna den biologiska mångfalden. Med ett uppnått arealmål behöver diskussionen nu handla om kvalitet istället för kvantitet. Flexibla skyddsformer, där skogsägaren kan kombinera brukande och bevarande i större utsträckning, är en av flera spännande idéer som behöver tittas närmare på. Vi ska heller inte glömma bort alla insatser för biologisk mångfald som görs i den skog som brukas. Det är här de stora insatserna för biologisk mångfald sker på daglig basis av landets alla skogsägare.

Sätt miljömålen i ett större sammanhang

En annan viktig aspekt är att sätta miljöfrågorna i ett större sammanhang. Sveriges miljömål behöver uppdateras med utgångspunkt från FN:s mål för hållbar utveckling. Hållbar utveckling kräver ett helhetsgrepp, menar Linda Eriksson:

– Kopplat till skogen och skogsbruket innebär detta att det inte kan fortsätta vara vattentäta skott mellan mål för biologisk mångfald, tillväxt och klimat. De bör integreras bättre i varandra, eftersom klimatet är en förutsättning för levande skogar och tvärtom. Inte heller har vi råd att skapa konflikter mellan å ena sidan miljöhänsyn och å andra sidan socialt samt ekonomiskt ansvarstagande.

Kort om SCB:s statistik

Statistiken över andelen skog som inte brukas i Sverige har tagits fram i ett samarbete mellan de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Den omfattar formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning samt improduktiv skogsmark. Siffrorna publicerades för första gången i slutet av juni i år och kommer att uppdateras årligen genom fortsatt samarbete mellan myndigheterna.

Läs mer: