"European Green Deal" kan bli viktig för skogsindustrin

En första analys av von der Leyens förslag till kommission

Hur ser förslaget till ny EU-kommission ut ur ett skogsindustriperspektiv? Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas kontor i Bryssel, har gjort en första sondering.

Ursula von der Leyen, tillträdande ordförande för EU-kommissionen, har presenterat sitt förslag till kommission och respektive kommissionärs ansvarsområden. Totalt handlar det om 27 kommissionärer inte 28, eftersom Storbritannien valt att inte utnämna någon. Tre av de 27 får en ställning som verkställande vice ordföranden och förväntas komma att utgöra den inre kärnan i kommissionen tillsammans med von der Leyen. Därutöver får ytterligare fem kommissionärer position som vice ordförande, dock inte den svenska kommissionären Ylva Johansson, som blir ansvarig för migration.

Värt att notera är att von der Leyen ger alla kommissionärer uppdraget att integrera hållbarhet i sitt ansvarsområde, det vill säga hon definierar den frågan som tvärgående och holistisk.

Här är namnen på de kommissionärer som kommer bli viktiga för svensk skogsnäring:

  1. Frans Timmermans från Nederländerna och en av de tre verkställande vice ordförandena. Han föreslås få ansvar för den stora satsning på "European Green Deal" som von der Leyen aviserat att hon ska lansera inom 100 dagar från det att kommissionen tillträder. Här ingår bl.a. för att lägga fram en europeisk klimatlag, som definierar ett mål om klimatneutralitet senast 2050 och att föreslå utformning av importskatt på produkter från länder med lägre klimatambitioner än EU.
  2. Kadri Simson från Estland föreslås få ansvar för energi. Hit hör bland annat att säkerställa att mer ren energi blir tillgänglig och att se över energiskattedirektivet.
  3. Virginijus Sinkevičius från Litauen föreslås få ansvar för frågor inom miljö och havsom inkluderar utsläpp till luft och vatten liksom biodiversitet.
  4. Rovana Plumb från Rumänien föreslås få ansvar för transport, vilket bland annat omfattar hållbara transporter, en väl fungerande inre marknad för transporter och att inkludera sjöfarten i systemet för handel med utsläppsrätter.
  5. Janusz Wojciechowski från Polen förslås få ansvar för jordbruksfrågor. Han ska bland annat ta i mål den pågående översynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och definiera en ny långtidsvision för utveckling av landsbygden.
  6. Sylvie Goulard från Frankrike föreslås få ansvar för den inre marknaden, dit även frågor om industri, entreprenörskap och villkor för SME:er hör hemma. Hon ska bland annat leda arbetet med en ny långsiktig industristrategi för Europa, en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi och säkerställa att den inre marknaden och dess fria rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.
  7. Tidigare jordbrukskommissionär Phil Hogan från Irland föreslås bli ansvarig för handelsfrågor. Han ska bl.a. reformera världshandelsorganisationen WTO och stärka Europas globala ledarskap i handelsfrågor gentemot bl.a. USA, Kina och Afrika.
  8. Mariya Gabriel från Bulgarien föreslås bli ansvarig för innovation och ungdomsfrågor. Hon ska bland annat implementera Horizon Europe och arbeta med medlemsstaterna för att bygga en europeisk forskningsarena.

Kort analys av förslaget

Satsningen på en "European Green Deal" kan bli mycket viktigt för svensk skogsindustri som vill driva tillväxt i världens bioekonomi, men det är för tidigt att säga exakt vad detta initiativ kommer att innehålla eller hur det utformas. Det är dock tydligt att detta är en flagskeppsatsning för von der Leyen och det manifesteras med att det leds av en av kommissionens exekutiva vice ordföranden och att denna uttalat ska samordna med kommissionärerna för bl.a. transport, energi, handel, jordbruk och miljö.

I den avgående kommissionen var klimat och energi i samma portfölj, vilket visat sig vara slagkraftigt för att hålla ihop politiken i en marknad där över 70% av växthusgasutsläppen kommer från produktion och användning av energi. Att von der Leyen väljer att dela upp på två personer kan leda till splittring, men å andra sidan får Timmermans som sagt ett helhetsansvar för att samordna.

Frågan kring biodiversitet spås få stort utrymme i den europeiska politiken under nästa mandatperiod, varför Virginijus Sinkevičius får en viktig roll för svensk skogsnäring. Detsamma gäller givetvis jordbrukskommissionären. Historiskt har frågor kring skogsbruk ofta hanterats av denna kommissionär, men under senare år har vi sett flera exempel på hur skogens villkor dragits in i klimat- och energipolitiken i allt högre utsträckning..

Handelskommissionär Hogan kommer att få jobba hårt för att försvara frihandeln i en tid med ökad protektionism. Han blir dessutom den som ansvarar för förhandling av ett avtal med Storbritannien om/när Brexit sker, vilket är lite speciellt med tanke på att han är irländare. Den reviderade industristrategi som Sylvie Goulard ska presentera kan också bli av stor vikt för svensk skogsnäring.

Vad händer nu?

Under senare delen av september och hela oktober kommer alla kommissionärskandidater att frågas ut av Europaparlamentet. Dessa utfrågningar förväntas bli både tuffa och långa och det kan inte uteslutas att någon kommissionär inte passerar parlamentets nålsöga, utan att hen behöver bytas ut. Därefter ska parlamentet godkänna kommissionen i sin helhet. Den nya kommissionen förväntas tillträda den 1 november, men datumet kan senareläggas beroende på hur utfrågningarna i parlamentet går.

Länkar:

Schematisk bild över nya kommissionen

Mer information om kommissionärerna och deras ansvarsområden.