Bioekonomiskt inspel till Horizon Europe

Bioekonomi, skogsbruk och produkter från skogsråvara behöver få en egen del i kommande EU-utlysningar för forskningsmedel. Det poängterar Skogsindustrierna i sitt inspel till EU:s nästa ramprogram Horizon Europe.

EU-kommissionen har lagt fram förslag till färdplaner för EU:s kommande ramprogram Horizon Europe som tillsammans föreslår hantera 100 miljoner euro. Skogsindustrierna har lämnat svar på förslaget till färdplan för området ”European Partnership on Circular bio-based Europe”.

Skogsindustrierna ställer sig bakom ett genomförande i form av ett ”Institutionalised European Partnership”, vilket är den djupaste formen av samarbete som också ger de största resurserna till området. Skogsindustrierna lyfter också fram vikten av att medel till forskning om skogsråvara, skogsbruk och skogsindustri öronmärks i satsningen.

– Bioekonomi, skogsbruk och produkter från skogsråvara behöver få en egen del i kommande EU-utlysningar för forskningsmedel. Det här är ett första inspel som vi kommer att bygga vidare på i kommande dialoger om hur partnerskapet bör formas. Det partnerskap som vi förordar kommer att stärka europeisk forskningssamverkan inom ett område där Europa har en stark konkurrensfördel i världen, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Läs hela inspelet här