Snabba upp takten för 74-tonsfordon

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth från Karolina Boholm Skogsindustrierna

Skogsindustrierna har i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyft sin oro för att implementeringen av ett vägnät för 74-tonsfordon går för långsamt.

– Enligt Trafikverket klarar 90 procent av vägnätet fordon med 74 tons bruttovikt. Samtidigt är deras process för att klassa om vägnätet till BK4 för utdragen. Arbetet måste snabbas upp, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustriernas främsta oro i dagsläget är dock inte det statliga vägnätet utan de kommunala vägarna.

– Ytterst få kommunala vägar är idag utpekade som BK4. Det är ett stort problem eftersom gods transporteras på en kombination av statliga och kommunala vägar. Den sista sträckan fram till industrin, terminalen eller hamnen är i de flesta fall kommunal. Kommunernas kunskap i frågan är idag låg. Man känner därför inte heller till att införandet av BK4 i de flesta fall inte kräver åtgärder i infrastrukturen utan främst är en administrativ åtgärd, säger Karolina Boholm.

En annan akut fråga som lyfts i brevet till Tomas Eneroth gäller de dispenser som ett antal åkerier har haft för att köra 74-tonsfordon som en del i ett forskningsprojekt. Nu har dispenstiden löpt ut och åkerierna står med obrukbara fordon.

- Regeringen måste ge Trafikverket i uppdrag att förlänga befintliga dispenser i avvaktan på att BK4-vägnätet utökas. Åkerierna har inte råd att ha fordon stående och ska inte straffas för att de har vågat gå före och bidra till en mer hållbar godstransport, säger Karolina Boholm.

 Den 9 april arrangeras ett seminarium om BK4 och 74 ton.