Förutsättningar och fokusområden för en svensk cirkulär ekonomi

Skogsindustrierna har tillsammans med Svenskt Näringsliv och 13 branschorganisationer presenterat en rapport om viktiga fokusområden i utvecklingen av en mer cirkulär ekonomi.

Kai-Yee Thim, direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna, varför har ni tagit fram den här rapporten?

– Klimatfrågan är en utmaning som berör och påverkar alla: beslutsfattare, näringslivet och konsumenter. Att tydliggöra näringslivets principer kring cirkulär ekonomi är ett första steg till en tydligare dialog och att systematiskt skapa förutsättningar och åtgärder för en cirkulär ekonomi i Sverige.

Varför är det angeläget att göra detta just nu?

– Den cirkulära ekonomin är viktig för omställningen till ett hållbart samhälle som möter klimatutmaningarna. För att driva på och samordna nationella insatser har regeringen tillsatt en delegation för cirkulär och biobaserad ekonomi. Den cirkulära ekonomin är också på tapeten i en mängd pågående politiska processer i både Sverige och EU. Ett exempel är direktivet Single-use-plastic. Ett annat är Avfallsförbränningsskatten.

Vilket är det viktigaste budskapet i rapporten?

– Att näringslivet spelar en central roll för en ökad cirkulär ekonomi, men för att kunna bidra behöver beslutsfattare, näringsliv och konsumenter tillsammans skapa förutsättningar och undanröja hinder. Det är viktigt att få en förståelse för att det kommer behövas olika lösningar för olika branscher, material och produkter.

Vad är skogsindustrins bidrag till en cirkulär ekonomi?

– Skogen och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll för klimatet och den cirkulära ekonomin. Vi har ett fungerande cirkulärt flöde med en förnybar råvara som bas. Vi använder hela trädet i vår produktion och genererar därför inget avfall i vår produktion och har ett fungerande kretslopp för återvinning av våra produkter. Framåt vill vi gärna bidra med fler cirkulära och biobaserade produkter.

Vad blir fortsättningen framför allt i skogsindustrins och näringslivets gemensamma arbete?

– Vi behöver öka förståelse för att cirkulär ekonomi skapar olika möjligheter och utmaningar för alla aktörer. Därför behövs bland annat dialog kring styrmedel och incitament för att det inte ska skapas hinder för att bidra till en cirkulär ekonomi. För skogsindustrin är en av våra största utmaningar att säkra tillgången på råvara, så att vi vågar fortsätta med innovation och forskning för att skapa ännu fler biobaserade alternativ till dagens fossilbaserade produkter.