Nej SVT, det är inte skogsbruket som orsakar våldsamma skogsbränder

Foto: Stora Enso & Skogsindustrierna Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna

Vetenskapens värld driver i programmet Skogsbrändernas tid tesen att det är skogsägarnas ensidiga planteringar som orsakar våldsamma skogsbränder och att det behövs fler lövträd och våtmarker för att förhindra stora skogsbränder i Sverige.

Redaktionen utgår från kanadensiska forskares forskning på kanadensiska skogar. Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, har sett programmet på SVT Play:

- Jag tycker att redaktionen bortser från att merparten av Sveriges skogar finns i det nordliga barrskogsområdet. Barrträd är de naturliga trädslagen här och i barrskog är brand en naturlig störning. Bränderna har dessutom minskat betydligt i takt med att det aktiva skogsbruket har ökat. Skogsbränderna i Sverige är väsentligt mindre omfattande än i Kanada.

Historiskt har 1-2 procent av skogen brunnit årligen i Sverige. Idag när skogen tillmäts ett högre värde i kombination med bättre metoder för brandbekämpning har bränderna minskat både i antal och omfattning. Ett normalt år brinner det så litet att skogsbränningar numera genomförs planerat för att gynna den biologiska mångfalden

När det gäller lövträden så har skogsbruket förändrat synen på löv och det syns tydligt i hur virkesförrådet för lövträd har utvecklats. Sedan 1990 har det ökat med cirka 53 procent och utgör idag 18 procent av det totala virkesförrådet på produktiv skogsmark. Sedan 1985 har andelen lövträdsdominerad skog för landet som helhet ökat från 6,5 till 8,9 procent av den produktiva skogsmarksarealen.

 Läs mer hos Riksskogstaxeringen: Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen:

Linda Eriksson har varit med i diskussionerna efter förra sommarens stora bränder om vilka de viktigaste insatserna är för att förebygga stora skogsbränder.

- Från skogsnäringens sida är vi överens om att det krävs högre beredskap och kunskap hos alla inblandade aktörer och en god samordning mellan aktörerna. Nyckeln till hantering av skogsbränder är att de inte får bli stora.

Skogsnäringen har identifierat fem framgångsfaktorer:

  • Öka det förebyggande arbete och höj beredskapen
  • Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
  • Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna
  • Bränder tar sig ofta på nytt. Fullfölj insatsen tills faran är över.
  • Säker och välorganiserad efterbevakning med insatser från flera aktörer

Läs mer: Så förhindras nya brandkatastrofer

 Se även KSLAs seminarium "Skogen brinner! Igen!" inspelad 14 februari 2019 

Foto: Källa SLU Virkesföråd 1955-2015 Källa SLU Virkesföråd 1955-2015