Med EU:s klimatstrategi kan vi få verkstad i omställningen

Om klimatet står högt upp på regeringens dagordning bör de under 2019 lägga stor vikt vid den fortsatta behandlingen av EU-kommissionens ambitiösa klimatstrategi. Det menar Anna Holmberg och Mårten Larsson på Skogsindustrierna.

I klimatstrategin föreslår kommissionen att EU ska vara nere i netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

– För oss inom skogsnäringen är det självklart att ställa oss bakom denna målsättning och vi förväntar oss att den svenska regeringen aktivt arbetar för att EU håller fast vid denna höga ambitionsnivå, säger Anna Holmberg.

– För att EU ska nå netto-noll 2050 är det oerhört viktigt att det finns en stark och bred acceptans för möjligheten att hållbart bruka skogen och producera råvara för bioekonomin. Vi förväntar oss att regeringen står upp för skogens betydelse i de kommande rådsdiskussionerna, säger Mårten Larsson.

Skogsindustrierna vill se ett nära samarbete mellan regeringen och näringslivet i arbetet med att förverkliga strategin. Näringslivet, och däribland skogsnäringen, sitter på många av de lösningar som behövs för en omställning till en hållbar utveckling.

– I strategin pekar kommissionen på bioekonomin som en viktig byggsten för att nå målet. För att bli riktigt konkreta skulle vi vilja se att materialsubstitution, det vill säga ersättningen av fossila material med förnybara, ges ytterligare vikt i strategin, säger Mårten Larsson.

Ta del av Skogsindustriernas remissvar En ren jord för alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi