Till Studentmanifestets initiativtagare och undertecknare

+ alla andra klimatengagerade unga människor

Vet ni att det finns en bransch som jobbar med att binda och lagra koldioxid? En bransch som är i princip helt fossilfri i sin tillverkning? Och som idag har 82 procent materialåtervinning, bara i Sverige?

Vi är en bransch som skriker efter kompetens. Och som ser ert upprop som ett gott tecken på att intresset för att jobba i vår bransch kommer att öka. Välkomna till skogsnäringen.

På andra sidan Katowice

Ni publicerade ert manifest när FN:s klimattoppmöte inleddes i Katowice. Nu står vi på andra sidan och kan konstatera att 196 länder har enats om regler för hur Parisavtalet ska genomföras. En del av regelverket återstår att få på plats, men framför allt handlar det nu om att sätta igång och förverkliga Parisavtalet. Här är det helt avgörande att världen fortsätter arbeta tillsammans, i samförstånd. 

Svensk skogsnärings stora bidrag är exporterad klimatnytta, genom ett hållbart skogsbruk och hållbara produkter. Skogsindustrins produkter går till 80 procent på export. Vi bidrar därmed på global nivå med alternativ till fossila material och till minskade utsläpp av växthusgaser. För när skogen växer binder den koldioxid som lagras vidare i våra produkter – hus, broar, möbler, förpackningar, kläder med mera.

Vi vill att samhället ska öka takten i omställningen från en fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad ekonomi. När EU-kommissionen sätter netto noll-utsläpp som mål till 2050 är det ett mål som vi välkomnar.

Vi är inne i en mycket spännande utveckling

Skogsindustrin har de senaste fyra åren investerat 40 miljarder i nya anläggningar, för vi förväntar oss att efterfrågan på förnybara, biobaserade produkter kommer att öka. Varje år investerar vi mer än 4 miljarder i forskning och utveckling och det är en summa vi vill dubblera. Här är digitalisering ett spännande område likaså nya material som alternativ till olja och plast.

Vår industri är i princip fossilfri men vi har en stor utmaning kvar – och det är att bli fossilfria i våra transporter. Tillsammans med flera andra transportintensiva branscher arbetar vi just nu på att finna hållbara lösningar. Här finns ett stort behov av er kompetens!

Hjälp oss fortsätta utveckla miljöarbetet

Ni lyfter också miljöpåverkan i er debattartikel i DN. Sedan 70-talet har vi bedrivit ett systematiskt och effektivt miljöarbete som bland annat resulterat i att utsläppen av organiskt material till vatten och av svavelföreningar till luften har minskat med mer än 90 procent. Vi har fortfarande utsläpp kvar att hantera och det handlar framför allt om kväveoxider där vi behöver utveckla ny teknik för att få ett rejält genombrott. Här behöver vi er hjälp.

Likaså arbetar vi hela tiden med att utveckla skogsbruket. På senare år har vi sett, både i skogen och i statistiken, att skogsbrukets naturhänsyn ger effekt. Bland annat ökar arealen gammal skog, de grova lövträden blir fler och död ved blir allt vanligare. Vi är väl medvetna om att skogen har fler värden än att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Det handlar om biologisk mångfald, andra ekosystemtjänster och om upplevelser och rekreation. Så är du både klimat- och miljöengagerad har vi många spännande uppdrag för dig.

Kom och bidra i en framtidsbransch

För arkitekter, ingenjörer, naturvetare, ekonomer och många fler erbjuder vi en framtidsbransch där det finns möjlighet att verka för en hållbar bioekonomisk utveckling i både Sverige och världen. De kommande 5 åren behöver vi bland annat anställa mer än 600 medarbetare med en högre teknisk utbildning, bara i Sverige. Tillsammans kan vi utveckla framtidens biobaserade produkter till hela världen och skapa skillnad – en hållbar omställning för både privat konsumtion, boende och arbetsliv.

Vill du veta mer?

Vi fortsätter gärna dialogen genom ett möte mellan skogsnäringen och aktörer inom Studentmanifestet. Hör av er till oss!

Linda Eriksson, Skogsdirektör
Torgny Persson, Forsknings- och innovationsdirektör