Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Skogsindustrierna är värdorganisation för programmet som under fyra inledande år får 58 miljoner kronor för att digitalisera skogsbruket.

Tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt och ger nya möjligheter. Genom att länka ihop informationsflöden kan den skogliga sektorn öka effektivitet och förädlingsvärde och samtidigt öka hållbarhet och skonsamhet. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kommer att fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan.

– Vi ser fram emot att starta det här starka forskningsprogrammet tillsammans med industriaktörer och akademi. Programmet kommer att bidra till ett viktigt språng i digitaliseringen av skogsbruk och skogsindustri. Det ökar branschens konkurrenskraft och är ett viktigt steg i omställningen till en hållbar cirkulär bioekonomi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Smarta planerings- och beslutsstöd

Nya möjligheter att samla in och bearbeta data gör att det är lättare att utveckla smarta planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruk. Med rätt planeringsstöd kan skogsråvara och maskiner utnyttjas effektivare och med bättre precision. Programmet kommer också att forska om hur digitalisering kan underlätta flödet av rester från skogsbruket och såg- och massaindustrin till förädling i bioraffinaderier, samt hur digitalisering kan bidra till att skapa cirkulära flöden av förädlade skogsprodukter. Programmet ska också ta fram digitala lösningar för skogliga hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog. En programgemensam testsite, Digital Forest Test Site, kommer att etableras som ett viktigt nav för programsamarbetet.

– Mistra har stora förväntningar på att programmet kommer att bidra till en ökad cirkularitet av skogliga resurser på vägen mot en hållbar bioekonomi och en ökad svensk konkurrenskraft. Med hela värdekedjan i fokus ökar möjligheten att på ett systemövergripande sätt samspela med samhällets olika aktörer i skapandet av mer hållbara biobaserade lösningar, säger Åke Iverfeldt, vd, Mistra.

– En fantastiskt viktig satsning för Sverige och industrin, digitaliseringen ger stora möjligheter att öka värdet från skog till kund. Varje produkt som vi varsamt tar från skogen ska till en viktig kund någonstans på världsmarknaden. Vi ser fram emot att utveckla dessa värden ihop med våra kunder i skogsindustrin och starka svenska forskningsaktörer, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef, Sveaskog.

Om forskningsprogrammet Mistra Digital Forest

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest finansieras via Mistras utlysning Bioekonomi och skogsbruk. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna, och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Kontakt för mer information

Torgny Persson Forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna,
08-762 79 79, torgny.persson@skogsindustrierna.se

Åke Iverfeldt
Vd, Mistra,
tfn 070-732 03 17, ake.iverfeldt@mistra.org

Fredrik Klang,
Skogsbrukschef, Sveaskog
070-697 03 77, fredrik.klang@sveaskog.se