Välkommet med bioekonomistrategi för EU – nu efterlyser vi en svensk motsvarighet

Skogsindustrierna välkomnar EU:s uppdaterade bioekonomistrategi. Den visar på viktiga delar i en övergång till ett resurssnålt, cirkulärt och klimatanpassat samhälle och stödjer den svenska skogsnäringens vision om att driva tillväxt i världens bioekonomi.

Klimatförändringen är vår tids viktigaste utmaning. Strategin understryker att övergången till en bioekonomi är nödvändig för att mildra klimatförändringen. Vi behöver bygga en fossilfri framtid. Strategin lyfter behovet av ökat träbyggande som ett excellent exempel på denna övergång.

- Sverige har ett hållbart skogsbruk med god balans mellan miljö- och produktionsaspekter. Vi har också ett stort kunnande inom träbyggnad och ligger i den globala täten gällande utveckling av nya produkter som kan ersätta sånt som idag tillverkas av olja. Vi vill och kan bidra med kunskap och erfarenheter i förverkligandet av bioekonomistrategin, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Den uppdaterade bioekonomistrategin är ytterligare ett tecken på att skogens betydelse för att mildra klimatförändringarna och ersätta fossila råvaror fått ett brett genomslag. Även IPCC:s nyligen publicerade specialrapport om möjligheterna att nå Parisavtalets ambitioner om att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader understryker bland annat den växande skogens roll.

-Växande skog är ett av de viktigaste sätten att nå Parisavtalet. Ju mer den växer desto mer koldioxid binder den, och ju mer skog det finns desto mer kan användas till material och produkter som ersätter fossila råvaror, säger Mårten Larsson, vice vd med ansvar för bioekonomi och internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.

- Redan idag är den svenska skogsindustrin i det närmsta fossilfri i sina processer. Biprodukter och sidoströmmar bidrar till samhällets behov av förnybar energi. Det pågår ett intensivt
innovationsarbete för att utveckla biobaserade drivmedel, material och produkter som kan ersätta de fossila som är skadliga för klimatet. Dessa insatser behöver intensifieras, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Den uppdaterade bioekonomistrategin tar avstamp i en ökad ekonomisk tillväxt för Europa och de möjligheter som en växande bioekonomi ger för jobbskapande. En miljon jobb kan skapas till 2030, främst på landsbygden. Bioekonomin förutses bidra till att modernisera och förnya den europeiska industrin. EU-kommissionen konstaterar att EU redan är en global ledare i hållbar användning av naturresurser och att en effektiv bioekonomi har betydelse för nästan alla FN:s hållbarhetsmål.

Strategin betonar också vikten av att förstå de ekologiska gränserna för bioekonomin.

- För den svenska skogsnäringen är det en självklarhet att bruka skogen på ett sådant sätt att framtida generationer har minst lika god tillgång till skog som vi har. Och för att ersätta alltmer fossila råvaror behöver vi öka avverkningen för att sen plantera ny, växande skog. Sverige är ett exempel på att med ett ansvarsfullt brukande så är skogen en resurs som aldrig tar slut, betonar Mårten Larsson.

Skogsindustrierna ser fram emot att EU-kommissionen presenterar den uppdaterade bioekonomistrategin på måndag den 22 oktober i Bryssel.

-Vi ser fram emot att diskutera skogens viktiga roll i den cirkulära bioekonomin och behovet av forsknings- och innovationsaktiviteter för att skapa förutsättningar för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi behöver stötta lovande innovationers möjlighet att tas vidare i testanläggningar. Det stödet är avgörande för att innovationen i nästa steg ska nå marknaden, säger Torgny Persson.

Sverige har goda förutsättningar att leda övergången till en biobaserad ekonomi i EU och även på global nivå, men saknar fortfarande en egen nationell strategi.

-Företagen driver utvecklingen men det måste ske i samspel med politiken. En kommande regering bör därför omgående utarbeta en nationell strategi för bioekonomi. Sverige riskerar annars att komma på efterkälken, avslutar Mårten Larsson.