Nu behövs samlat stöd och handlingskraft för brandskadat virke

Foto: Veli-Matti Salmi/Stora Enso Finland Finska och estländska skogsarbetare reste 100 mil på uppdrag av Stora Enso Finland för att bistå Räddningstjänsten i Sveg med att släcka bränderna i Härjedalen.

Sommarens extremt torra och varma väder har orsakat ett stort antal skogsbränder under juli månad. Våra tankar går till dem som drabbats av bränderna – såväl boende som evakuerats och skogsägare som förlorat ibland generationer av omsorgsfullt brukad skog.

Vår beundran och tacksamhet går till alla dem – Räddningstjänst, hemvärn och försvar, frivilliga, brandpersonal från EU:s medlemsstater och anställda inom skogsnäringen och lokala företag – som på olika sätt kämpat med att begränsa och släcka bränderna. Det är fantastiskt att se detta engagemang för Sveriges skogar och en oerhörd lättnad att ingen människa hittills kommit till skada.

Vi är fortfarande inne i en pågående situation med hög risk för bränder i skog och mark. Trots välkommet regn på många håll fortsätter det torra och varma vädret, med risk för nya bränder eller uppblossande bränder under eftersläckningen. Det är för tidigt att tvärsäkert utvärdera och bedöma hur insatserna fungerat totalt, men den samlade bilden hittills är att många viktiga och effektiva insatser gjorts och att samverkan mellan olika aktörer varit god. Vi hoppas att detta håller i sig till dess att alla bränder är helt släckta – faran är inte över och det behövs fortsatt god tillgång till brandbekämpningsresurser samt bred och tydlig information till allmänheten om den fortsatt höga vikten av egen försiktighet i skog och mark. Enligt den bild som hittills framgått har de uppkomna bränderna orsakats av annat än skogsbruksåtgärder, och det är glädjande att konstatera att de branschgemensamma riktlinjer som togs fram 2017 för att förhindra skogsbränder verkar ha fungerat.

Nationell samordning av eftersläckningen behövs

Innan vi kan konstatera att bränderna är släckta återstår en hel del mödosamt, riskfyllt och långdraget eftersläckningsarbete. Skogsägarna har i normalfallet ansvar för detta, men med såhär stora arealer som berör många markägare behövs en nationell samordning av detta eftersläckningsarbete, både gällande ekonomiska, materiella och personella resurser, utbildning samt koordinering med försäkringsbolag. Det är av största vikt att vi kan undvika nya eller spridda bränder, och det är bråttom.

Stöd för transport och lagring viktigt för att få virket ur skogen

Inom skogsnäringen har vi kapacitet och teknik för att ta hand om mycket av det brandskadade virket – mycket av det går faktiskt att använda inom våra industrier, till exempel till bioenergi men även till plank och brädor. För att snabbt och smidigt få ut virket ur skogen när bränderna är över behövs stöd för transporter, skogsbilvägar, lagringsplatser och lantmäteriåtgärder för att identifiera markgränser. Det är viktigt att detta snabbt samordnas och stöds av stat och ansvariga myndigheter.

Gällande ökade resurser till bevakning och bekämpning av skogsbränder från luften är det positivt att många aktörer nu ser över och säkerställer att vi har den mest effektiva lösningen.

Brukad skog gör mest nytta för klimatet

Då vi fortsatt är inne i en pågående situation, må vara lugnare just nu, är det vanskligt att beräkna konsekvenser i form av förlorade virkesvolymer eller ekonomiska värden. I skrivande stund beräknar Skogsstyrelsen att cirka 25 000 hektar eller 2,6 miljoner skogskubikmeter virke har brunnit. Det motsvarar ungefär två procent av den genomsnittliga tillväxten i skogen under ett år. Utan att på något sätt förminska konsekvenserna för dem som drabbats kan vi ändå konstatera att det gröna guldet i Sveriges skogar på intet sätt riskerar att ta slut på grund av denna brandsommar, men vi behöver vara ödmjuka och proaktiva inför hur klimatförändringarna kan påverka skogen och skogsbruket, så att skogen kan fortsätta att i lika stor utsträckning som idag bidra till klimatarbetet genom att lagra och binda koldioxid och ersätta produkter av fossila råvaror, som exempelvis plast och betong. Klimatfrågan är vår tids viktigaste utmaning och det bästa bidraget till en fossilfri välfärdsnation och ett uppnått Parisavtal är att bruka mer skog än idag, inte mindre.

Skogsbränder är dramatiska, särskilt bränder med stor spridning och snabbt förlopp som de vi sett de senaste veckorna. Vissa aktörer har snabbt och tvärsäkert kommenterat vad de beror på, vems skulden är och vad som ska göras för att förbättra läget. Vi kan konstatera att stark affekt och stor övertygelse inte alltid är goda grunder för fakta och vetenskapliga argument. Sveriges kunnigaste forskare inom skogsbränder konstaterar att all skog brinner i denna långvariga och extrema vädersituation. Både brukad och obrukad skog, och alla trädslag.

Bildtext: Finska och estländska skogsarbetare på uppdrag av Stora Enso Finland bistår Räddningstjänsten för att släcka bränderna i Härjedalen.