Spetsforskning inom skogsförädling visar stor potential att öka andelen biomassa

Genom förädlingsmetoden somatisk embryogenes kan man på sikt öka produktionen av biomassa med 20–35 procent. Metoden kan bli ett viktigt verktyg för att möta en ökad efterfrågan på biomassa i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Forskarna hoppas att metoden kommer att tillåta ett mycket mer adaptivt skogsbruk som bättre och snabbare kan ställas om för att motverka effekter av klimatförändringar och nya sjukdomar.

Somatisk embryogenes är en relativt ny förädlingsmetod. De första plantorna sattes ut på 80-talet, så är behovet av forskning kring detta område stort. I framkant av forskningen kring dessa frågor befinner sig UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik, ett av Sveriges största skogsforskningsprojekt. Projektets första fas har just avslutats och går nu in i nästa fas. Projektets mål är att utveckla Umeå Plant Science Center, UPSC, till en världsledande miljö för excellent grundforskning, innovation och industrisamverkan. Man vill på detta vis bidra till att svensk skogsindustri och annan industri baserad på vedråvara blir bättre rustade att möta 2000-talets utmaningar.

- Tack vare detta projekt har vi lyckats att dramatiskt förbättra kommunikationen och samarbetet mellan universitet och industri. Industrin har idag en betydligt bättre mottagarkapacitet för våra forskningsresultat och ser vilka nya möjligheter dessa ger. Samtidigt har universitetsforskarna fått en mycket bättre förståelse för industrins verklighet och utmaningar och ser hur deras egen forskning kan ge nya verktyg för att möta dessa utmaningar och skapa nya värden, säger Ove Nilsson, föreståndare för UPSC och forskare vid SLU.

Under projektets gång har forskare inom skogsbioteknik och genetik arbetat nära skogsindustrin för att ta fram nya lösningar för effektivt skogsbruk och träförädling. Man har även drivit ett projekt för att ta fram tekniska lösningar för klonskogsbruk med hjälp av somatisk embryogenes. Forskningsprojektets fokus har varit att driva viktig grundforskning som är relevant för skogsindustrin som helhet.

– Vi ser en ökad efterfrågan på biomassa i hela världen och skogsträdsförädlingen är en nyckel för livskraftigt plantmaterial som växer bättre och den här forskningen bidrar till att snabba på förädlingstakten. Med tanke på klimatförändringarna kan det visa sig nödvändigt att förädla fram plantor som till exempel tål torka eller vårfrost och i framtiden kanske granplantor som älgen ratar, kommenterar Linda Eriksson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Tillsammans med industrin har UPSC drivit ett flertal mycket framgångsrika innovationsprojekt. UPSCs arbete har lett 684 vetenskapliga publikationer under en 10-årsperiod. UPSC har även, i en rankning utförd av Vinnova, utsetts till ett exceptionellt center för forskning och innovation i konkurrens med 19 andra Berzelii- och VINNEX-centra. UPSC har nu beviljats medel för en femårig fortsättning och inom ramen för detta planerar man nu att knyta an till industrin ytterligare. UPSC har ambitionen.

Fler resultat från UPSC

För att synliggöra och presentera de resultat man har åstadkommit samt för att driva diskussionen framåt kring UPSCs fortsatta arbete höll UPSC Berzelii Center tillsammans med Skogsindustrierna ett skogsforskningsseminarium i mitten av juni på temat skogsbioteknik och träförädling.

Utöver forskningsresultaten om somatisk embryogenes presenterades flera intressanta projekt. Torgny Näsholm, professor vid SLU Umeå, och årets Marcus Wallenbergpristagare, föreläste kring Näringsoptimering för effektiv skogsföryngring och presenterade exempel på hur de senaste landvinningarna inom kvävegödning kan appliceras inom skogsbruket.

Sara Abrahamsson från Skogforsk, som arbetar med organisationens operativa förädling, presenterade Skogsforsks program kring trädförädling samt presenterade de riskfaktorer och möjligheter som organisationen ser i ett framtidsperspektiv.

Anna Karlberg, forskare på SweTree Technologies, talade om strategier och aktuellt forskningsläge gällande gentekniker. Detta i kontext av ett ökat globalt av behov av biomassa, klimatförändringar och en rad andra utmaningar.

Björn Sundberg, Vice President på Forest Biotechnology hos Stora Enso, betonade industrinyttan av ett initiativ som Berzelii Center. Sundberg berättade om Stora Ensos erfarenheter av förädling av eukalyptus i Sydamerika. Han poängterade också Berzelii Centers viktiga roll när det gäller att överbrygga kunskapsluckor mellan industri och akademi.