Skogsindustrierna välkomnar Ministerrådets bioekonomiprogram

Nordiska ministerrådet har presenterat ett nordiskt bioekonomiprogram med 15 åtgärdspunkter. – Det här är välkommet. Programmets inriktning och hänvisning till bioekonomins möjligheter att bidra till FN:s klimatmål och de 17 målen för hållbar utveckling ger en bra nordisk grund för synpunkter på den pågående översynen av EU:s bioekonomistrategi, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.

I programmet tydliggörs Nordens stora betydelse för Europa. 30 procent av skogsproduktionen och 50 av havets skörd kommer från Norden. Ministerrådet konstaterar att den nordiska bioekonomin växer snabbt och att det därför är viktigt att de nordiska ländernas nationella program och regionalpolitik följer och stödjer utvecklingen. För att citera programmet "Allt som nu tillverkas av material baserade på fossila bränslen kan potentiellt tillverkas av träbaserade material".

Rådet lyfter resurseffektiva bioraffinaderier

– Det är välkommet att ministerrådet lyfter utvecklingen av allt mer resurseffektiva bioraffinaderier där sidoströmmarna ges ett ökat värde. Likaså att de tar upp träkonstruktion, bioenergi och digitalisering, säger Mårten Larsson.

Skogsindustrierna instämmer i de 15 åtgärdspunkterna och vill särskilt understryka de delar som handlar om stöd till forskning, innovation och humankapital samt de punkter som handlar om marknadsutveckling.

– Men vi varnar för att sätta upp regelverk som styr användningen av biomassa. Kaskadanvändning är bra som princip, men som lagstiftning och i regelverk riskerar den att hämma innovation, säger Mårten Larsson.

Logistik och behovet av ökad produktion saknas

De nordiska länderna har en gemensam utmaning i stora avstånd och långt till huvudmarknaderna. Betydelsen av logistik och effektiva transporter är stor för bioekonomins konkurrenskraft. Här saknar Skogsindustrierna åtgärdspunkter. Likaså efterlyser Skogsindustrierna ett tydligt ställningstagande om att vi behöver öka den biologiska produktionen och att detta går att göra på ett hållbart sätt, med det nordiska skogsbruket som globalt föredöme.

– En ökande befolkning i världen och ett ökat välstånd skapar en ökad efterfrågan. Den måste mötas på ett hållbart sätt, säger Mårten Larsson.

Avslutningsvis gläds Mårten Larsson åt att Nordiska ministerrådet noterar att utvecklingen av bioekonomin också är kopplad till ägandet av naturresurser:

– Men detta skulle kunna uttryckas som ett starkare stöd för äganderätten än att bara lyfta vikten av att alla parter i värdekedjan får en rättvis del av mervärdet. En tydlig äganderätt är en grund för välståndsutveckling, säger Mårten Larsson.