Det behövs hänsyn till regionala förutsättningar i hela Sverige

– Det behövs hänsyn till lokala och regionala förutsättningar i hela Sverige, säger Linda Eriksson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna, i en kommentar till Skogsstyrelsens tillkännagivande att det kommer att ställas högre krav för att en skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige, jämfört med övriga landet.

– Om nyckelbiotopsinventeringen ska kunna användas som ett planeringsunderlag är det viktigt att de hittar guldkornen i landskapen. Större skyddsvärda områden måste få ett formellt skydd genomtill exempel naturreservat.

– När Skogsstyrelsen nu ska uppdatera tidigare inventeringar hoppas jag att det finns en rutin även för avregistrering av nyckelbiotoper som inte längre anses ha de värden man konstaterat i tidigare inventeringar.

Linda Eriksson välkomnar det klargörande som Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundquist gjort om att prioritera den systematiska inventeringen och inte registrering i samband med avverkningsanmälning.

Läs pressmeddelande på Skogsstyrelsens webbplats