Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet Mikael Damberg, Isabella Lövin, Magnus Berg och Karin Tormalm

Idag överlämnar Skogsindustrierna skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion.

-Vi är i princip redan fossilfria i skogsindustrins interna energianvändning och har därmed ett helt annat utgångsläge än många andra industrier. Anledningen till detta goda utgångsläge är att biprodukter av vår förnybara råvara används som energi och den fossila energin har därför kunnat fasas ut. Nu kan vi presentera konkreta målbilder för ännu mer klimatnytta och konkurrenskraft, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef vid Skogsindustrierna.

I morse överlämnades färdplaner för fossilfri konkurrenskraft från nio branscher till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin på ett seminarium på Rosenbad. Skogsnäringens färdplan presenterades av Skogsindustriernas näringspolitiska chef Magnus Berg.

Skogsnäringen bidrar till klimatarbetet på tre sätt: genom att biobaserade produkter ersätter produkter av fossil råvara eller produkter med stora fossila utsläpp vid tillverkningen, genom att binda kol i skogen samt i biobaserade produkter och genom att minska användningen av fossil energi i fabrikerna, i arbetsmaskiner och i transporter. För att öka den samlade klimatnyttan och bidra till hela samhällets omställning till en fossilfrihet har

Skogsindustrierna tagit fram ett antal målbilder till 2030:

  • Skogsnäringens andel av BNP har fördubblats från 3 procent 2013 till 6 procent 2030.
  • Marknaden för träprodukter har breddats och värdet i leveranserna ökat - minst 50 procent av alla nya bostäder byggs med trästomme och en ökad andel av övriga byggnader byggs med trästomme.
  • Investeringar i forskning, innovation och demonstrationsanläggningar med koppling till skog och skogsindustri har fördubblats till 8 miljarder kronor per år.
  • Skogsnäringens leveranser av bioenergi har ökat.
  • Produktion av biodrivmedel baserat på skogsråvara har ökat- bedömningen är att den kan öka från 1 TWh till 10 TWh
  • Inga fossila drivmedel används i de arbetsmaskiner som används i skogsindustrin eller i skogsbruket

Fossilfritt Sverige har bjudit in ett flertal branscher att ta fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.
-Skogsindustrin har en nyckelroll i omställningsarbetet. I färdplanen visar de inte bara hur de själva kan nå noll utan också vad de betyder för andra branscher. Såväl byggsektorn som transportsektorn är i behov av råvaran från skogen för att lyckas sänka sina utsläpp, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

-För att kunna nå de mål vi satt upp, och därmed driva omställningen till en cirkulär bioekonomi, behöver vi en ökad tillgång till biomassa från hållbart brukade skogar. Det är den tillgången som sätter ramarna för hur stort skogsnäringens bidrag kan bli i arbete för att skapa ett fossilfritt Sverige. En ökad produktion av traditionella produkter ökar även sidoströmmarna, som är det som kan användas till energi, drivmedel och helt nya biobaserade produkter. En nationell strategi för bioekonomi har vi efterfrågat länge, och nu hoppas vi att behovet blir tydligt för fler, säger Magnus Berg.


Läs färdplanen i sin helhet här och sammanfattningen här

Läs alla färdplaner på Fossilfritt Sverige